homepage

Pnv xn
A[P xn
\zS |:

""{zv [P x''

"[Pͮ, [Pͮ, [Pͮ'
2010 &2012 KL[P [P zv ȣmk BskP

v h, um]nڮ, P u, u x

, 2010 Gs Bskz xUP

* An\ \zS [Ph _P[PP u
"{z [P x'.

Agastia Vinayakar.JPGAngala Parameswari.JPG* vskUP Gݮ zQ APv vh \x vڕ ȣk APv |P, An\ \zS [Ph _P {zv ȣk \Uv u \ & A[P , [P|u , (v AP) Asڨmi \zS _P u AmP[P zu Pӯi |P zvP viP n[Q, u \ Sm v EnUS A UPU PhUS | AozxU PP!

* "{zz' G vAsn \_ux G GUS u. vڕ Kondriadi Vinayakha.JPGGx {uP Aux [PP CUPU Tix CӨ Ju! Qµõu‰ºzv¯õ´z ÷uõßÔ u C ]i x[SP, AqUP { Shzv (Szv) Cxu hz uUQ. C Bvu {Pʮ SPnzvu AԼx C֮, G֩ Bv£µõ\Uv¯õ® ©[PÍõ®¤øP {zv [Pzu [S AU Psk CUQ.

* "{zv [P x' Gߣx & Cڨ ԯ mku g\zv \_u & G Cu {zv \zvzu Eh, ڮ, zv, A, Eͮ BQ IxUS {a\P Enzxx. Aux \Uv \u[P GUPzx Ax {zv & Gߣu vڕ {zx Bߩ \u Sm Pzx() "{zv [P x!'

* "{zv [P x' GߣuP ᤢx zux, PPzv BǩP uUP ֮ u[P J "Aȯ{' Gݮ so Q BS. xUPmh & - AӢu[Q Ch "Aȯ{' G Cu u Q Ex. PĮ [PP Psh Cu so Pzx uØPõ»zvØS Gv hxuõß. u÷u & Qnº ÁÈ£õmkhß x Pzv ]zv uªx.

* Aȯõ{ø» u»zvß Bz©\Uv A®\[PÒ GÎvÀ AÔ¯»õPõu ÁøP°À ªPÄ® `US©©õP÷Á ö£õ¼²®. "{zv¯ ©[PÍ ©xµzvØPõÚ' ÂzxUPÒ & FÈU Põ»zx¨ ¤µ£g\ öÁÒÍzv¾® Aȯõu & Aȯõ{ø», (©°»õkxøÓ A¸÷P) }lº, (v¸Áõ¹º & Tzuõ|À¿º A¸÷P) uspºSßÚ® ÷£õßÓ ¦Ûuz u»[PÎÀuõ® £vUP¨£kQßÓÚ. Á¸[Põ»zvÀ Aȯõ{ø» Qµõ©® EßÚu©õÚ Bß«P ø©¯©õPU PÛ¯»õS®.¤µÍ¯zøu Âg]¯ Aȯõ{ø» ÷£õßÓ ¦so¯ ©soß Bz© \Uv¯õÚx ©íõ©õø¯ø¯²® öÁÀ» ÁÀ»uõS®.

* ¤µ£g\¨ ö£¸öÁÒÍzvÀ B¼ø»¯õ´z v¸©PÒ ÷uõßÔh CvÀ ÿQ¸ènß \¯Ûzx Á¸® ‰»zuõÚ[PÐÒ CxÄ® JßÖ. C¨£Svö¯À»õ® •ØPõ»zvÀ B°µU PnUPõÚ B»©µ[PÒ ö£õ¼¢uÚ. uØ÷£õx® ÁÈö¯[S® EÒÍÚ. Czuzv Bz\Uv A\[P P¼°À AÆÁÍÁõP Gv AԯPu P PĮ `USP ]Ôx Põ»zvØS ©øÓ¢÷u .

* "{zv [P xzvP' zxUP & FU Pzx g\ zv Aȯu & Aȯ{, (kx Agastia Maharishi.jpg AP) }l, (v & Tzu| AP) uspSڮ uz u[Pu vUPkQ. [Pzv Aȯ{ Q Eu B߫P PU PۯS.ͯzu g] Aȯ{ so so Bz \Uvx uS.

Thannerkunnam40.jpg* FȨ zv Aȯz u[P JÚ uspºUSßÚ® ] & qz u v & [Si AP Ex. CÆÅ›À AkzukzxÒÍ A›¯ ]&q B[P x ]v Ahx. AUÛ¯õÚx A§ºÁ©õÚ vµÁ ÁiÂÀ ÷uõßÔ¯ Av¯Ø¦uz u»[PÎÀ uspºUSßÚ•® JßÖ. á»õUÜìÁµº GßÓ ö£¯›À APìv¯º ÁÈ£mh ]Á¼[P® JßÖ ]Áõ»¯zvß J¸ ÷Põi°À öPõiU P®£zu¸÷P ]v»©øh¢u ©sh£zvØSÒ EÒÍx. E»P ãÁßPÎß E´ÂØPõPz u® ÷¯õP \UvPøÍ Aº¨£ozxz v¯õP©¯©õ´¨ ö£õ¼²® ÷¯õP ©õºzuõshºPÐUöPÚ }º ÁiÂÀ ö|¸¨ø£z u¢u ªPÄ® ÷¯õPõUÛ \Uv Áõ´¢u÷u C¢u á»õUÜìÁµ ¼[P®. GzuøP¯ wÂøÚPøͲ®, £øPø©, S÷µõu®, Â÷µõu®, ¤À¼, `߯zøu²® PøÍ¢x |ÀÁõÌøÁ AÎUP ÁÀ»x.

* uspµõÀ BÚ ©ø» C[S ¤µÍ¯ Põ»zv¾® }izx C¸¢uø©¯õÀuõ÷Ú C[S ‰»Á¸® á»Q›|õuµõP, uspº©ø» DìÁµÚõP A¸ÒQßÓõº. ¤Òøͨ ÷£ØÖUS A¸Ð® C¢u Ezu©z u»® P¼°À AÔ¯¨£hõx G[÷Põ J¸ ‰ø»°À £v¢xÒÍx. CÛ÷¯Ý® P¼a \•uõ¯® AÔ¢x £¯ß ö£ÖÁuõP!

* ͨ z u ""P ''  Gݮ A S \Uv zu uPU Psk Ezu ]zu. APv Czuzv ȣmk,  ͯzv Avsh zu g] Czuz wzuzv Pzxzu, u¸m\ ĻQS Enzv E. ""SØÓõ»U SÖ£»õ ö£ØÓ÷u SßÚzx •ØÓzx¨ £»õ(v)£» ©µ®÷£õv BSx Põs EØÓõ÷µ!'' GßÓ Qµ¢u ÁõhP® uspºUSßÚzvß u»Â¸m\©õ® £»õ©µ ©îø©ø¯ Enºzx®.

* APzv vmh \ wzu [Px uspUSa ]zv SUP Pzv Cx xx.   uhx |P |zvPݮ (3 x 24 = 72 {h[P) uspºUSßÚ® uzv \o y Cmk,  zv Pmi P B, ""P'' uzvS \x mk x ȣku ͨ zu UP uS. "P¸Â÷» v¸Äøh¯õº' GÚ¨ ÷£õØÓ¨ ö£Ö® Bg\÷|¯ ‰ºzv°ß Bz¯¢u ÁÈ£õmkz u»[PÎÀ CxÄ® JßÖ.

* P ¢uq P۲ u Pv zøu "EÁõa÷\ºuÀ'' G ]zu zvzv SԨkP. uspUSzu Akzx KÁºa÷\› (Ea\ ) Gݮ u Cx, uspUSڮ u ȣhx zv ӸЮ GkzxuS.

rameswaram.jpg* ȣmh ÿu [Pu Jh uzu, mi, mh, mh, uuP ȣmhx, A C֩ CUP ȣkx, \P Pi UP , zvP, PШ zvPЮ [Pzv ȣh x! Ci CӨ Enzu u u Phu {zv \_u u\!

(P[ Phx) { ^ |k[Pͮ

* {zvzzu \_u \zva \ EnUS A u[P va] & v֮ AP E |k[Pͮ {z _u B JÓõ®. P] AP Csk ©[PU Psh ]Ázu. Czuzv E g\ Cizx CUSa \zxx [Pzu Ȳ. ]zuP, P vUP mh Ezu \Uv E.
\zS _P AmP[P vu E.

* P Gߣu Ezu Bߩ {P "|k[Pͮ' G US. EUP i CUS P PzvS |k[Pͮ G֮ Esk .

APv ShUS B zu
melamanikuzi30.jpgoUS S[P

* v|k[Pͮ & _mi & PmkP (PmkSi) Ch E & oUS S[P Bzv & CP [PP E, A Pzv ux. C sk oUS Bzv zvh UuP B \vh sk. S [P \UvP {Ӣu A ux. APv ShUP |iP |hzv zu Cu Eu oUSȰ ]• Aԯhx Ex. u g\ uzu ĻQuߕu hzvh & v¸©[P»USi ÷£õßÖ & ÿ\õP®£› ÷uà S®£ P»\ §øá B ȣmh Bvu [PP AЮ u Cx . [P P ȣk 360 {zv [P [PP \Uvz u[P oUSȲ J.

C Bvv [Pͨ \zS

* G֮ {u {zvQ Ca\zvzu AЮ [P͕, {a\P {zv [PͩPzu CUP i! C {zv agastia mamuni.jpg[P͵ \zS Arunachala Sathguru Venkatara Swami.jpg[Pͨ zu uUQ. Cu S[P {zv [Pzu |USz vӮh EnUS J Bz \uڮ. G Cz yx x u֮ \zS \_u C [Pzu \_uP {UP .
\zS \m\z {zv [Pͨ 裮! vڕ     zx u S[P 裮!  
PĮ [PP S[P Pu Pzv uԯ An\ \zS [Ph _P!

* va] AP Chzx [P ]zuzv, Bv\zv P umh [P {zv [Pzua \_uP \ n[Q [P B. [P Gݮ ۲ [P Gڨk \ Sri Maangalya Maharishi35.jpgu֮ Czuzv `US ȣmk ں, va] & Sn^ AQ E xh [P Bzv UQ. Bv] BP hzu [PP AuUQ u[P & ug\ź AP E _vP & xh [P AЮ ] xuz u!

Sk®£zvÀ, EØÓ®, _ØÓzvÀ, öuõȼÀ EÒÍ Pk® ¤›øÁ, £øPø©ø¯U Pøͯ EuÄ® ]Ázu»®. £øPø©²® öPõi¯ (©Ú)ÂåzvÀ ÷uõßÖÁxuõ÷Ú! Âhzøu²® ©[PÍPµ©õÚ Aªºu©õUP ÁÀ» ‰ºzv÷¯ xøh³º ÿÂå©[PÏìÁµº!

* |a_z wP u[Q CUS Pa \uzvß wa ` zx, {u [Pzu xuP UP [P \Uvz u[PÒ xøh³¸® J. PUP x, P, u, wUP \ w UP[PUS Bmmka ]UQ E, CԼx {uP sih, ¯õÇß, ¤µ÷uõå |õmPÎÀ xha ]zuzv [P ȣmk u sk. GzuP \UvPͲ wUP Ph zv uUS ¯U Q u֮ xh `USP P PP ȣmk Q. BP hzuk uh Ehxu u |Ю! [P\UvU Sӣku uuU P mk oP Ex. GÚ÷Á Âh¢uõ[Q¯ v¸}»Psha ]ÁÝUS E›¯ ¤µ÷uõå |õÎÀ BØÖ® xh ÿå[P ȣhx, wPͲ, wUP[PͲ zx | AΨuS..

"I[P \Uv' vЮ v[PUSi

* g\[Pz u G & [P |P, [P ©ڮ, [Pͨ , [Pz wzu, [PP & BQ I(x)[P[Ph & AP Ө z x[Su [PP AЮ v[PUSi P. C ]zux `z u ` P AP Ex. C[S ȣmh ` P ȣh sk G {v Aԯx CUQP. ` PUS zu u v[PUSiUP [PP u P[Q BS. uskPUS Pz u CUP Cx \ Cux. An\ \zS [Ph _P Ani, Phu i\ 2009 uzv k[ PzvS Czuzv¾®, v¸zxøÓ¨§si A¸÷P Pa]Ú® ]Áß ÷Põ°¼¾® ÷Põ[Q»Á ©µU PßÖ |hmkx.

* ĻQ u[Pͨ hzuЮ \P u° Am Pnu CuU P[QU P Cݮ Czv[PUSi ]uzv |P [PPP ͺzxz uu sk. CuPP Cu siU P[P Cu , v[PUSi APUP PӰ P[Q [Pͨ 裮 {Ӣvh!

* n [S g\ sn P[Q UP Eͮ, ڮ, Eh US ڢu . B[P u[P Į ]zuP, PP i[P! g\ {ө P[Q UPa `i v[PUSi [PP skPUS P]zu. P[Q P [PP v sk A[PuP §zx¨ §›zx ֩a] PuP!

* UQS [Pͮ u Ix [P \u[P g_z v J. zv g\ h, P[Q g_z v ]ӨhuS. C, P[Q P g_[P. .

* Psn vS vڮ vڮ P κx Psh CUS. Qn \_u vS [PPxu! Cuu " {z|' & Aux vڕ x vSh vP̣ G QnUS Esk. vPmhu vSz vUPsn Fmk Au Au. Phu Au Ͳ Gߣv. Psn [S K\ xRu g\zvS Au \UvP [P Ru\Uv US! Cx Qnu!

onbattuveli sri krishnaa30.jpg* Ph Au mk AԢux. g\zv Jߣx u Au[P Esk. v zvP Qn z u EQzxU Psk Cߣx Au \UvPͲ Jߣzx Gݮ Q¸ènß uzv ‰ßÖ v i[P UQ. P, P, uP BQ US Qnuzu zxU Psk Aԯu Ca]ԯ Jߣzx÷Á¼uzv ‰ßÖ ö£¸©õÒ ‰ºzvPÒ J¸Áº ¤ß J¸Áµõ´z ÷uõßÔ AÁx ªPÄ® A§ºÁ©õÚ÷u!.

* B, Jߣzx Qn Bz uzv v i[P vPʮ Aئuzu CßÖ® u›]UPU Pn. Qnz zv Aң & Gsqx x Pzux mk. BvPzv Cu uU Psh Cu! JßÖUS ‰ßÓõ´ ©íõÂèq zvP AЮ C Qn P [S Jߣzx Qx & ]zv vUPPź Pm\P BzvÀ C¸¢x C¸ Q.« öuõø»ÂÀuõß Ex. ug\ź & vUPmk AQ Jߣzx Gݮ ]zu Ex Gߣx® {¸UPmk.

* Jߣzx Cx Q, u E ]zv _UP I P AP Ju [PP ( w) \u w ] Ex. w Gߣu Azv A v Psh AP w Czu»zvÀ x \P u | oPͲ wzuЮ . Pzu aUSHADA MANGALAMBIKA3.jpgzx \Uvz u, zx \Uv |mP B, \ ֮ (B) v | \UQ |mP ȣkx \x.

* vzxӨsi D w G Psk AQ. ¨ o wUS Pzu \Uv sh w Gݮ Avئu h AP Ax _UP mk. _UP G u[P E. øÁwìÁµß ÷Põ°¾US® ‰zu Czu»©õÚx uØ÷£õx ö£›x® ]v»® Aøh¢xÒÍx.

* ©¸zxÁ \Uv |õmPÍõÚ B°À¯®, ö\ÆÁõ´ ©ØÖ® (B²Ò) ìvµ |õÍõÚ \ÛUQÇø© |õmPÎÀ _øµUPõ³›À ÁÈ£kÁx Â÷\å©õÚx. AUPõ»zvÀ ©¸¢xPøÍ _øµU SkøÁ°Àuõß øÁzv¸¨£õºPÒ.

* ÂøµÂÀ CU÷Põ°À Sh•ÊUøPU Põn ÿ©¸¢wìÁ› A¸Ò ¦›¯mk®.

* v¸zxøÓ¨§si°À DìÁµ÷Ú ¤Ó ©¸¢wìÁµº GßÓ ö£¯º öPõsk A¸ÒQßÓõº. ¤Ó¨ ¤oø¯÷¯ wºUS® ©PzuõÚ \Uvø¯¨ §sh ¤Ó ©¸¢wìÁŸ GÝ® Av¯Ø¦u¨ ö£¯¸hß A®¤øP A¸ÒÁx _øµUPõ³›À ©mk÷©! _øµUPõ³º GßÓ ö£¯›À £» u»[PÒ EÒÍÚ.C[S |õ® SÔ¨¤k® _øµUPõ³º ug\õź & ö©»mlº & £õ£|õ\® A¸÷P v¸UP¸PõÅøµ Jmi EÒÍx.

* v¸UP¸Põź & Jߣzx÷Á¼ A¸QÀ EÒÍ÷u _øµUPõ³º. Cµsk, ‰ßÖ öu¸UPÒ ©mk÷© EÒÍ ]Ø×µõ°Ý® , ]Áõ & Âèq, I¯Úõº BQ¯ •®‰ºzvPÐUS® ªPÄ® £Çø©¯õÚ B»¯[PÒ £›©ÎUS® Ezu©\Uv A¸mu»®. C[SÒÍ ]Áõ & , Âèq ÷Põ°ÀPÒ ªPÄ® ]v»©øh¢xÒÍÚ. C[S ÿ¤Ó ©¸¢wìÁ› A¸Ð® ]Áß ÷Põ°¾UPõÚ v¸¨£oPÒ ÂøµÂÀ öuõh[P¸US® {ø»°À, CvÀ GÆÁøP°÷»Ý® £[÷PØP ÷Ási¯x E[PÐøh¯ ¤Ó¨ ö£¸[Phø©÷¯. ¤Ó¸US® Gkzxa ö\õÀ¾[PÒ!

* hu֮ u Bsi uzv v[PUS [Pzv ` J i A P z u[P J _UP GߣuU Pa\u Ӣu mhx. hzvS / |S |mPUS Czua _[Pzv ` J ku BskPUS u uPU P¼²P UPUS Gkzxzu An\ \zS [Ph _P B. Phu 2009, BPm uzv 27&30 |mP (u Bsi Bo u 11&14 u) C[S Pzu Ӱ BskPUS ` |hx. v u h Bo 11&14 |mP _UP w ][Pzv ` JU Qn[P ix Cx P z u ]zv Qx.

* _UP ]zv u¸m\ "UPmk' P BS. v ]zu Pizu u¸m\P Ax Avئuu! PÀP J Pi Pz uzuz u ¸m\P ֮. ""£õ»UPmk ‰¼øPU öPõi'' A zx \UvPU Pshx. \x PmkuP Cu UPmk Gݮ Ev PU PmkU PiPa _UP B |uzv Cxu Gkzxa \. u PU P[P [PU Pmh Cu UPmk PU PiPu x ߣmh. CPU Piu _UP w Bzv u¸m\ BS. Czuzv ȣmhU SUS P & C US nzv \ \zv ^uU Pzvh {zzvÀ "÷Põk QÈzuzøu' Enzx sn PkQ, ߩ u | Gݮ n Ph _UP AQ C֮ ] FP x[Sx SԨhz uUPuS.

* ^umiz ui C[PUSa \ ݮ ȣmk, ^uu²h v P JUS, C ӯP, ߕӯPĮ ȣmh u[P _UP J. u G US Bmmk ߩ Ah B\ Psh G ^uu Aԯ Ǣu ÷£õx, _UP u Sv Ax Au nU Pm] sk |hzvU Pmi. CP sk ߩ u u ߩ u | _UP AQ Ex.

* _øµUPõ³º ÿ¦á£vìÁµº BzuP öuõßø©a ]Ó¨¦øh¯ ÿI¯Úõº _Áõª B»¯® Ex. PĮ \Uv u zv. PPzv Ps Psh PUS u[P uUS® £Çø©¯õÚ A¸mPÛ öu´Á©õ® _UP I _ Gsn P [S m\ uzv B.

suraiyanar3.jpg* USU Pm] uu |n zv, |n zv ߩ u | AQ. CxÄ® PĮ ]vhu B. ȣmh B Gߣu Pa\u EhiP ߩ u | PUP voP Bhz xih sk.

Aԯ v[PUSi
Jͩ (©[PÍ) Pnv P

* \P u Auzu Esh S Th, uPUSz "u A_P AUPk' & G EUS Cx Psh ux. Pn, Au \Uv Psh |UP "BǮ' C²®u! Cu zu {zvUSi z Qn ÷uÁºPÒ siں. Ax Qn P APh [Pu auvmaganapati333.jpg\Uvz u[P ȣh Bnmh. u [P (Au) \UvPͲ Ahx Psk, A \Pzv nzu Ahu sk Gߣu uk Enzu. CuP ȣk zvP Qn uPUS Azvu "Jͩ (©[PÍ) Pnv' zv E\ BS.

* uP n zu UQxh, \Pzv n SzuĨ Auma Ganapati koil3.jpgP APUS Enzv¯ ÿJÍ© (©[PÍ) Pn£v v[PUSi. PĮ uQ Jͩ Pnv Bx, . v[PUSi n|w ] AQ Akzu v ڰ Ex. Pzu u Cu ]g] |P B x P n AݧvPͲ Pshx, "A¤âz |m\zvµ' hݮ Cn EhuS. |P zvPU Pshu, J \v Eh Ca] ͯ P . ux PĮ ]v Ahxx. KL[Pzv AP, EP, P \UvP Jͩ\Uv |P zvP \x Au (©[PÍ) Pnv zu \Uv. CuS ShUS oP EhiPz x[Ph sk.

* [P Gݮ \ QPzvS AvuuQ P ݮ [P\Uv u P " ][P' BQ. B, Cizu
""][
P!'' G P zx Avئu ȣmh. G[P?
ö\ßøÚ & u u! ][PUPz umh {Pzv P Bu, \ & | A֮, C֮, G֩a \_u ȣkx! g\zv ]P [P \UvP Avn nUS J vUP Cx! Bz P G h AЮ J ua ]zv Esk. D () Pzua _u ] Gߣx CuS (Bz = D).

* g\ G[S {ӢvUS CUS H ]ԯ Pi (P])? "Ph nalladai3.jpgڢu Põ£õ¼U Ph' G CuSz v¸©°ø»°À ÷uÁõµ©õ´ vUQ A _P. Ph ][Pzuz xzu ©õ•Û÷¯ A¨£º _ÁõªPÒ.

* CӲ[P iUP EuĮ PP Į P a]P! P h Auºuõ÷© uߕPU Ph.

A֣vu ʩu, ʩu!

* "Phk', [PPP AU BhP sh C! AuPa \P "Pn Sn' G [PPP P. n CӨ Szu ε, uUS 360 u [PP |Sn[P u. Czu "B |h' (6x60) Gߣ. Cu EUS P "AUP' C AЮ "|h' Gݮ A ]zu kx AQ Ex. Cu 360 |Sn[PЮ Tk u Szu x nUS n. C Gx SQu AuuP u啮, ¯v, o, ڲ EshS.

* Pzv An\zua _Ծ Q u 360 A Bz [P \Uvz wzu[P Cu. Cu g\zv J Chzv Gu J uUS 360 Sn[PͲ ^kzvz u & An\zv mk Pzv u. [S C J \U Pn Cx. B u \u A]zu, Uv ux vAsn C Ӣx mh.
annamalai tirtam3.jpgCu ? 360 [P |Sn[P nzu CUPa \uzv uizu PsP G BQu? ]!

* B̢u |UPh ux, An\ G|ξ US Czwzu[P vAsn `USU Pm] u. "Sm [Q B An\zu US zu kk' & Gߣx An\ \zS [Ph _P [Q ]zuUS. P{v \zv Ӣu, Pvi x PmiU Psk G|mi vsh ]zuUS J x Gu Pzv ӯx.

***

* {z [P xzv CshuP " [Pͮ' Gߣx \m\z Ch Cu |iP \_uP Q̨x! C u A Bڢvx! (CӨ) ڢu {zv [PPP zx . Cuu An\ \zS [Ph _PЮ UP u "C ߕ' G Bڢu Ezu. UP uu u[P Gڨ Բ, [PPP "UP u u[P' Gݮ vƯ izxz ux.

* \ AP vhu {zv Pn Ò A¸ÒÁøu¨ £»¸® AÔÁº. \ & vѺ Ch & | AuP B AP EÍ ÿ{z¯ PÀ¯õn øÁz¯ õµõPÁ¨ ö£¸©õÒ ÷Põ°¾® {zv [PP Pn Sn[Pͨ sk AuS. vn Uzu xuP |P Pn [Pͣ nityakalyana perumal  Nemam60.jpg\Uvz u. mh C UPUS u \uzu [P ] & q | {zv Pn z õP vUP! A¸Q÷»÷¯ AuP Bv\Uv AЮ ]zu. v¸Âh¢øuUS®, v¸ÁÒѸUS® zu u ÷|©® Gߣu Aԯ. | {zv Pn z õP Bx h[PPz vo C kQx. UuP PۨPP!

* kx & ޺ AQ E v[P BzvPn _u zv, | ʮ PUS [Pzu u Pn Sn[P Aң. F vƯ [PP v[Pu!

* u zvP vnzvP [P x v[P uzvu `USP C֮, G֩ \_u {P̢x Qx. u zvPUP v[P [S Cuz v[P B ux x ]vQ Ex. Ehiz vo u.

* v[P zv vUPsu Gu [P \Uv Cu EQ US. vn zxUS, [P US, CӨ sP [Pzu U PuS \ Evzu A [P v[P! ` P, v[PUSi ȯPĮ v[P \h. Tirumangalam 33.jpg

* CiP Gi G {zv [P x [Pa \zv [P S Qx zwP! vڕ Cu [P} {u bکP A }h Psk Ea ]] zxU P[P!

***

An\a ]umhzx \zSuP

* "{zv [P x' Gߣv uPa \Բ x Gߣu? Gu [Pzu (C)AݧvP Ca _h Aݣ¨x! Uva _֮ SǼx. ua \ | uh¨ zuu Au Aua _ u! G Aݧv Gڨk uݣu " x' BS. Cuz va \US AuU Th \zS US SS\. CuPP APv ΰ Pkzx zx, PiUP AP uzu u]zx, PiUSP vP u vUPzv zvUS AuU Sri Ramarpadam Kodikkarai3.jpgShzuڲ |US Ӹ P ]zuP!

* PiUP ||u (Pia) ]zuPUP C vnU P zuί Psh soa ]h J C֮ Ex. RU PmhPu Cx Cuڨ UQx. UuP zxa \mk C[S B Gʮha \ Bu sk!

* u[Pͨ hUS \P u A P xQ Au\Uv Ӣu u[P (\vz u Tzu޺ AP E) umh, x . x |P Au Aݧv Ju x "x' G x. Auzu h, Au CڸЮ AݧvP \_u Gߣu zx UPi uPЮ Pi P[PUS Au & va] & Sn^ AP E & xh Gݮ A ]zu n Aݧv Enuں.

* |Pmiڮ mh PiUP AP E "APvߣ' ]zu ]zuPUP Azx P[PUS m. ĻQS Gu J ]zu u uPi Gkzx x Cu "APvߣ' vzuzvu. C[Qx \z u E uzu u]zx, PiUP Ph vUSh Auz xPͨ Agasthian sannidhi330.jpg \uP , Gua ]zu u[P ĻP oz uh[SQP. C Gu Pzv {Pʮ {zv \_u AݧvP!

* CiP {zv [P x \Uv \u[P P {ӯ Cݮ, Cڕ P uS C |ߕӰ ߣkzvU P! vx vu ] ] B[Pz u[P ]US Sv Gʨu h, ]v AhvUS u PPUPU ShUSPz uUP \zv {Pzv, ShUS BS C v\ Pk uhx ȣmk uu u \u m\n m]! m] Ӣu xm\nu g_! z x Cx Cڕ zxU Px, Gx \_u {u G Aԯx, U Psh CUS B\P E, E Hu Pa\u Ci u [P vڕ kQu?

* Arunachala Sathguru Venkatara Swami50.jpgCÆÁøP°À ^¸® ]Ó¨¦hß UPUSz uzu PhP vڕ {zx " {zv [P x' Gߣxu vڕ Pzv US [Pͨ ! S[Pͨ m! An\ ]umhzv {zv [P ]裢u An\ \zS [Ph _P! Ca] umhzu g\zv [PzvP \_uP {ozx CUQ Aң & An\ \zS [Ph _P Au \zSQ. Ci ]zu D\ _P! {zv [P xa ]zuP! CPUSa \_u vڕ sk i Q!

* u Psk Pzu v uzxUS "Ps' mkh Qu G Ag] CUP sk i Bڢvzuu qa ]zu . Ph uuP IwP!

\zS skz xv

S[Pz xU Px ȯ sk
Au [PͩU Px ^ sk
g_h {zvU Px x sk
AvxU PnzuUPSP sk vsk!

\u _P skz xv, Ev ]a\ PiUPz xv & C G E[Ph {zv ȣmi \mk, \mk!

""[P u''

* ĻQ Gu | u [P \UvPͨ sku Qx. ""[P uu'' J vzvS Ezu [Pzu zx Q. Cuu h[S S[S, g\, x],US, , \uڮ, \uU P, \uU Pmh, ], Ӯ, PPP, [P & G [Pa ][P CzxUS P, U Pso mkU Psh CUP sk G | P Szx zuP! Cxu [PzvS [PP AP {zv \_uP uS! mi [Pa ][P, \u[P {ӯ Cuu I, C "[P ' u[Q, Si Psk A ȯ i!

* mi [Pzu \_u { {zvU P, Czv iUP h a \u[P {ӯ Czu |. iU J "hUS' . [P͕, ͺa], ¸zv h[PS? Ax Gx |PP CUPmk. Pu P P ¸zv u! P C iU P C zxU P[P.

* B»¯[PÎÀ uØ÷£õx Pاµ ÷áõv°÷»÷¯ Pاµ¨ ¤ÍõìiU ö£õmh»zøu A÷u Pاµ ö|¸¨¤÷»÷¯ Põmi E¸UQ¨ ¤xUS® AUÛU SØÓ•® vÚ•® £» u»[Pξ® {PÌ¢x Á¸Áx ö£›x® ÷ÁuøÚ u¸ÁuõS®. C¢uz uÁÓõÚ ö\¯À £» ÷Põ°ÀPξ® öu›¢÷uõ, öu›¯õ©÷»õ |øhö£ØÖ Á¸Áøu CÛ÷¯Ý® uºzuõP ÷Ásk®. C¨ö£¸¢ uÁøÓz v¸zvU öPõÒÍ ÷Ásk©õ´¨ £oÁߦhß ÷ÁskQß÷Óõ®. ¦Ûu©õÚ Pاµ ÷áõv°À, ¤ÍõìiUQß Âå¨ ¦øP ÷\µ»õS©õ? A£a\õµ®, A£a\õµ®, uÁÖ, C©õ»¯z uÁÖ. C¨£i¯õPz öu›¢÷u ö\´²® ö£¸®£õÁ[PÒuõ® P¼°À ©¼¢x Á¸QßÓÚ. CuØS ushøÚ²® AvP÷©õ AvP®. £›Põµ•® AÓ÷Á Qøh¯õx.

|] zv

Mahalakshmi Linga Puja30.jpg* [P vP, [Pa _h \uzvP, u i [Pzu Q. |] zv, k ua ]ӨP AЮ PUPأ Px!

* mk J x  x Gx Ah v EӲ Ө hz vPЮ [P P UQ Ӱ & ][PzvS P _S©õÚ öuõhº §øáø¯ & ©ßÚõºSi A¸÷P EÒÍ & v¸µõ÷©ìÁµ® ÿµõ©|õua ]Ázu»zvÀ B. uzv¾®, £_Âß ¤ß£õPzv¾® Gx \õ_Áu©õP EӲ Ө ÓõÒ. Gx C EӢuЮ Ө Aø»©P÷Í    [P u² B.

* {º©õÀ¯¨ ¦è£® Gߣx  HØPÚ÷Á øÁzx¨  zu U SÔ¨£uõS®.   {º©õÀ¯ ¦è£ {¯v¯õÚx J¸ •øÓ  §âzu §øÁ, ö£õ¸øÍ   øÁzx «sk® §âUP»õPõx GߣuõS®. CÆÁõÖ J¸ •øÓ §âzuøu sk øáUS¨ £¯ß£kzu»õPõx GÓ ö£õx {¯vU Pmk¨£õk  ÂÀÁzvØSU Qøh¯õx

* v¸©PÒ BØÔ¯ Av¯Ø¦u ÂÀÁ©[PÍz uÁ§øá°ß £»ß ‰»©õP, J¸ •øÓ §âzu ÂÀÁ uÍ[PøÍ÷¯ GzuøÚ •øÓ¯õ°Ý® «sk® «sk® §øáUS¨ £¯ß£kzvh»õ® GßÓ ÂÀÁ©[PÍ {¯v²® J¸ öu´ÁõÝQµP©õP ÂÀÁ Cø»PÐUS HØ£mhx. C¨ö£¸® ÷£ØøÓ ÂÀÁz uõÁµ S»® ö£ØÓøh¯ ©íõ»ô« ]Á¼[P §øá BØÔ¯ u»[PÐÒ Jß÷Ó ©ßÚõºSi A¸÷P EÒÍ v¸µõ÷©ìÁµ® ]Áõ»¯®. Czu»zxz wºzu©õÚx J÷µ |õÎÀ ÿµõ©º, xÁõu\  (12) Âèq ‰ºzv ÁiÁ[PÎÀ £ßÛöµsk •øÓ }µõi¯ ]Ó¨ø£¨ ö£ØÖÒÍx. C z uU S h ][P Bԯ u[P J v ].

* BvPzv q zv, Ix u uz uzu. CPu u uP Bں. |S u[PUS |S u¯, IuuP g\u ! Iux G {U Tiݮ, Azxz vPUS uԯ uz vP g\u ! Aux u[P |P SUP ֮ uԯ BvzvP g\u ! Iu iu g\zv J Aq Ю! g\zv Azu EhUQ & u _z uԯx & Gߣu u GߣuP Bvv AzuS. Cuß أh u uv[P Gڨ x .

* g\zvS Bvu \UvP |S Gߣx g\u AuPUP uz. "Ix' Gߣx |]US Ezu Gsq A! Ix g\u u \UvP US CzvP |] zvk \_uP C. vP Au AݧvPξ v |mhx A. B g\u J x |] zv uv. G u SS u \_u [Pzu zuЮ n [P u g\u ! A›vÝ® A›¯ ÂÀÁ©[Pͨ §øá¯õÀ C¢u £õU¯® ©[PÍz v¸©PÐUSU Qmi¯x. Ah US u¯US u¯ Bv»ô« ÷uÂ!

* u] AP BoU S AЮ |] PĮ \Uv u. ͺn, \UQ, A\ Czuzv Q x ȣmk vi, GzuP P AP. Czv, uȼ \u nUP EuĮ AU\Uvz u. A¸nõ\» \zS¸ ÷Á[Phµõ© _ÁõªPÒ uõ® ÷|›À ÁÈ£mhxhß Cuß ¤ßÚº qv E\zøu÷¯ [P\\©õ´ Bzuz u.

* AU PUS |] vzuhUS Aۯ (Pn) G . Cx Bo mhx. Cu vƯ xhhz va\uzv A U g\u u ""APzu vP!''

* "Gڨ u' G Aئu Psk vP AЮ & \ vѺ AP E & v{ź Uuz\ B {US Qu? u uP {a\P u]UP si Au. uUS E \ \ Ph Cx ̢u w hU PmhP ȣh si AvEuz u. vUPUSӮ ]ݮ, v{ź Ю " Uuz\' G J Eh zvP G Av\ Aئzuz u[Q AңP. ^P AP Cx v{Գ, C[S | Psu \ & vѺ AP E v{ź! |S PUPĮ.

Cu\zv Pso {Ӳ [P \UvP

* An\ \zS [Ph _P, Jh Ӣu |Ͳ "C |UQ Ksk |[Q E!' Gߣu EnzxuP Su Azua \h SԨkP. B Azu[P vu \zS UQ Cx! Bsk Ө Cizu!

* 1 2010 Gߣx EP UQ E Gs Bsk zuu! Auu |mkUP g\[P Өi |mkUS & ų zusk, Pͨ zusk & { h Ө Ax Esk. CUP P P, P Auu SvP GP EPzua \x EQ Gߣu zu. EQ |hP Jmi uu uP \֮ "EPzuk Jmh JP' BQx.

* 2010 & 2012 Pz uSv Gs, Gzx \UvP {Ӣx US BskP Gߣu C KL[P [P zv ȣk Eu Qx.

"Gsnߣ H Gzuߣ Cµsk
Psnߣ ʮ EUS'

& Gߣx Gzx ֮ Gs \Uv C PsP \uzu {u zxuS.
vPЮ Psn |QPz vUPsnzv, ]P[P AP |mh\[Pmh PsnzuPĮ Au AԢx u]zx P! Cu\zvu (|z) [P \UvP PsP {Ӳ.

PsniU P u\ڮ \P!

* Psni Gx Ao UP Cu, B[P C u]UP ֮ P, © u\zv x Pا, | vU PsP JP, PsniU P k[P. PsniU P Cu\ڮ [PP CUS G GsnwP. CP PsPk uu mi u]u \x, ]Өhx.

KL[P [P zv, _\u \v, K

* KL[P [P zv ȣhx, 2010&2012 BskU PzvSa ^, \ uuS. APUP {P KL[P [P zv KL[P Eu\zu zx Azx.

* ډzv um]n zvU Ph u v ȯ ""KL' G DAKSHINAM ALONE.jpgKL[Pzu Ȣx, APUS KL[P Eu\ \u Kz u 2010 BskUP ȣk BQx.

* ]u & PmkSi AP K n B Ex.

* _\u \v A\[Pz u[S \v u AЮ Aئuz u K. \ Bn Cmhi, KL[P Eu\zvS , J _\u \v u° B]zu AP u Gߣx Kz uzv Eu Pzx BS. (]u), vv, GUPzu, , K G Ix z u[P Esk. C Į ¯Uu , ug\ C `US J \ n[Q Iz u[P

* . EQ E AzuU Ph Pia ]()[PЮ Azu zv ]uzvS ""|h vuP'' K IwP Esk. B Iz u[P perumpuliyur.jpg EÍ ÿ¯õUµ¦ŸìÁµ ‰ºzv mk Cu ö£¸®¦¼³ºz uzv G֮ {Pu U Pskx. . v AQ Cu A§ºÁ©õÚ ] & qz u Ex. g\n \UvP ֮ Pz vzv Iua \[P EnUS Ixz u[P CÆÁõÓõÚ I®¦¼³ºz u»[PÒ Gߣu Aԯ.

* 2010UP ȣk zv KL[P [P zv ֮ KL[P \Uv ԯ UP[P APv ᯮ & , 2010 CuP PsP!

Av A Gsnzx \Uvz u[P

* J Pzv .. \ x P̨ Psk, w x |Pzv x A\ v z wUPʢxP Hں. `i ] uPzuQ \v zv, ]zv uUS |Q x Au Psh, x u wUPʢxPz uozx, zx Au uU P ux UP \uzu m]zx Aίu "x |P' G B. Cu \[Pz u Psh x [S [P \v QPz u BQu! ͺnx [Pa \v P z vvU PS.

* [Pݮ £õöµ[S® [S (u) Ezv |m\zv | ]v Pnz v| G BQh, x mk ]zv (u) Ezv |m\zv|õÎÀu _u vUPn! x m] _u vUPn {P̢u x, APv uv\ Pshx & |أzumk u[P m] _u vn a \h[SP Auu Sv UP Psk Pzuں.

* |a]P & Tu AP \uۦ (uPzx \u߯), \zvu AP _mi (sh "]iz' u), zxmh & Si Ch E P̢u u[P G & CP uԯ m] _u B[P E. C PĮ u ] & qz u P̢u m] _u Bzv {zv P { mh. UuP EhÚi¯õP CuøÚ PUP q I!

* vz vP\ Bshx , xu ]ݮ Bsh, m] u² Bsh. Cuzu "Gsqzx Gx ush!' G Qں. Cu uݮ x AQ E viߩ, z u[P Gzx, Gs \Uvz u[P ͨ Ȳ u[P BQ. x AQ zy (AUPzx x |P) UvS \zu Bsh BshЮ Bsh. ÿÂÀ¼¦zyº A¸Q¾® v¸Asnõ©ø» G u Ex! ÷Á[P÷h\¨ ö£¸©õ÷Í C[SÒÍ v¸Asnõ©ø»U SßÔß «u©º¢u¸Ð® ö£¸©õÒ ‰ºzv BÁõº. v¸¨£v¨ ö£¸©õÐUS® "AsnõÁõ´¨' ÷£õØÓ¨ ö£Ö® ÿÛÁõ\ ‰ºzv ^ºPõÈ A¸÷P "Asnß÷Põ°¼À' A¸ÒQßÓõº.

UPs, |U Ps, GsPs

* \ "GmkU Psq mh P]zx AЮ P' G P. GsPs Gݮ ]zv P u v AP Esh! Au \ GmkUPs, GsPs? UPs G CӉzvP |U Psn AQ! Aizu G Cu GsPsn?

* |U Pzvh, Gs v\Pξ G¨÷£õx® _a _ x AmPs | GUPn m]zxU PUS CӨ uU SԨu "GsPs' BS®. PSzv, x P \zv zv Azu m\ _, PP zx Jzx zx mh AÀ»Áõ. Qn z Azu m\ _UPͲ Au »÷Á uzu. Qn z Sn ux ]UQx u G zv Enx u΢u. G J Pnzv {P̢ux.

* J Pn C i › |zv Kqz x |! Cx PU PU PnUQ |h J hU PS. Cu PsoUS |zv Aq¾ ]u PU Pn |zv m\v m\ _UP Qn uzv uzu G ..... G Qnx [P {z! \zS Cu U Pn |zv EnUP . Cuu "Qn u PzS' G u[P Qn mk Ө Q.

* £_Âß Eh¼À •UQ¯©õÚ Gmk £SvPÎÀ Gmk öu´Á ‰ºzvPÒ EøÓQßÓÚº. CÆÁõÖ £_UPøͨ £øhUøP°À ÿQ¸ènß Bv&÷Põ÷P\Áµõ´z ÷uõßÔÚõº. CÁ÷µ GsPsu»¨ ö£¸©õÒ ‰ºzv²® BÁõº! ÷Põ÷»õPzvÀ C¸¢x P¸h ‰ºzv÷¯ AzuøÚ »m\® £_UPøͲ® ÷Põ÷»÷PìÁµµõÚ ÿQ¸èn›h® öPõnº¢uõº.

* Pn ÷|µzvØSÒÍõP÷Á •Uv A¸Í ÁÀ» zu Uv u zu zxUS PUP B u GsPs. Gs v\Pξ J \zv Pq \Uv Psh Ph z u xQ _x Pm] u B Pshu GsPs vzu!

* GsPs Bzvu ] BskPUS An\ \zS [Ph _P qv sP E\zu {Pzv, Czu Pzxzu ĻPzuUS Gkzx EnzvP. BskPUS Cu GsPs [P qv Uv ͢ux!

Ahm\ v]zvz u vUPsn

* A _P va ]zv Pu vzu vP. |ۻ & |Pmiڮ \ Ch Ax P ]zu vP AP Eu vUPsn Qn u. PPzv Ezu J Az |m\zv \Uvz u• vUPsn. Pzv 28 |m\zv[PÁÇUQÀ HØP¨£mk Cu. x PU Ph Qn z Az |m\zvzuz u ]] `i, ux 27 |m\zv[P BQ mh. Gݮ uzv ] SvP Az |m\zv |zv ӢuUS, Az |m\zvzu Ӣu |m\zvP zxU PЮ UP C֮ {Qx.

*Abhijit Lingham.jpg P Az |m\zvzv n ͩP u\ڨ P Ahu Piڮ Gߣu, Az |m\zvzua ]] `i © vUPsn Bzv EzuP ©ڮ Bu, P Av\zv Av\, vUPsnzv P Gia _ u, B © PsqUSz ux E B̢x Ӣx CUS. Czuzv `USP ©zu EmPsPUSu u]UP i. ΰ ux.

* Gx Gu PUP uQ, Gsv\ v Gڨ Ө u Ahm\ Gڨk "K | |n()'Gmhzx Av BS. Ku Gί GsPs\Uv |nz vv. Gs v\ _ x { \ Px. UP. CuS g] v Ps! CuS Gmk bU PsP CuP ÁõºPÒ. Cvzv J Gzx & uuz (|[S| & ک), vv, [P, (|zv) \UQ, (]u AP) n, |\s (E.), z|z & BQ H vƯ u[P vx. Gmhx u Thirukkannapuram.jpgvUPsnzv Cu Gmk nuPĮ, Gmk sn mk Amhm\z vvz uĮ vUPsn ]zv x.

* Ahm\ v ]zvz u u Psk vUPsn un vP .... Psn ]֣Pz uh, E\_ Ak mk mkU Pzu ! •¨£zx •U÷Põi ÷uÁºPÐUS® ÷£õ›À uß xøn ÷Ási C¸¢uø©¯õÀ CuÚõÀ ÂøÍ¢u ]Ö AP¢øu²®, ußøÚ¨ £ØÔU öPõsh AÔ¯õø©¯õ® ö£¸©õø¯÷¯õk •ÖUQU öPõsk, A®©õ©ßÚÚõÀ uß •ßÚº ÷|÷µ÷¯ Á¢x {ßÓ CøÓÁøÚ¨ £ØÔ AÔ¯ C¯»ÂÀø». Gv÷µ Á¢v¸¨£x & \õm\õz |õµõ¯n ‰ºzv÷¯ GÚ Enµõx ÷£õ›mhÁõÖ Qh¢x C¸¢uõß! C®©m÷hõ! \_ & Ahm\ vzu Gmk Kv & |nvzu \m\z |n u H! , zu Ahu n u BS. Gsq, Gzx Puv Au Av, quzv \n. GsPs v Cx Psn Am\z vi! Enu.

* ""R Ssh'' Gߣu Sshzv J ()[P vUPsn P]u Czuzv "\UP\' G J Qhx! SshzvS S Ah six J֮ C! GuS C[S \? Cx {zv [P xzu Ahm\\UvP US Qnuz u. An\ \zS [Ph _PЮ QminzxU Pm\ Sm vӨa \UPzu!

***

Ӣu | UP, Szv H[P, AnUPwP!

* Ӣu | PU mku, SzvP Fv Anu & A¸nõ\» \zS¸ ÷Á[Phµõ© _ÁõªPÒ & J x Hأv. Hۢu "mku, Anx' A[Pͩ A\S[P, AxĮ u Ӣu |? Gu \ sk? E[PÐUS GöuÀ»õ® ¤iUS÷©õ AuøÚ HøÇPÐUSz uõÚ©õP Aβ[PÒ! sk J \uڨ mh Ax u A_, B, J \zxU Sa] PUQ Ca ][P izx, x, vzxU PUP Qx US uکzx Q[P! {ӯ USP H[P, H An?

* G S zv Fv Anx & AU Fxx & u | Ga]أkzxx S. iSsk, Pizu, AqSska \u |z uP ߣkzx AUU S[Pu P h kzvU Psk CUQßÓÚ÷Á. C¢{ø»°À [PP Ӣu | Szv H, Fv AnzxU TkuP AUU Szu H UQU P?

E[Ph S u]UP sk?

* E[P Ӣu | viߩ, Gsnzx \Uvz u[PPshi ȣkP! Gڨ u[P Esk. v AP E z ux S&Px zvPUP Avئu |P\Uvz u. viߩ um]nzv vi R Gso, Gzv Ah[P ۯ Eu\ Q!

* EQ Azx |kP J u J zxh, J Eu zv uԯ! E[PUP SS Ax Pzv uu, u mh, viߩ um]nõzv vi R AUP SS Ax Pzv {a\P u]zx h Gߣx An\ \zS [Ph _P PPzvP kzv zx A u P]! Өk[P viߩUS, Sri Dakshinamurthi 1- Thidiyanmalai.bmpE[Ph u SS u]uS!

* xP, \Pv |zu ][P uߕPU Ph viP PsP! viߩ um]nzv vi `USz uUS P J , JUS U Ph Pi! CP i[P U Psh CUS! {³©µõ»â GÝ® Gs\Uvz xøÓUPõÚ u»•©õÚ ÷©»¨£µ[Q› GÝ® ÷£øµ³º, ©xøµ & PÀ¾¨£mi°À C¸¢x ¤›¢x ö\À¾® £õøu°À EÒÍx.

***

2010 BskUP KL[P [P zv \Uv ȣmkz xvP


1.
KL[P CۯJ Bsh_u Au Azuڲ uu vn
[P zv _hQ |mizu u u`h
y[P hzx KL[P Ev Bu Bu
[PLu u\ KL[P [P uz gv u


2.
K : R hڮ zn: ]zu: uzuu[P Psh Bzzu u z P\ w
u| K[P bکm\ \uz


3.
K nw P\ z nڢu w
u| KL[P [P zv \uz

÷©À

homepage