11.8.2004 To 20.8.2004 | 21.8.2004 To 31.8.2004

1.8.2004
bõ°ØÖU QÇø©
v¸÷Áõn £SÍ®

* CßÖ aµõÁn £SÍz v¸|õÒ. ]µõÁn©õQ¯ v¸÷Áõn |m\zvµ•®, £SÍ©õQ¯ ¤µuø©z vv²® Tk® v¸|õÒ.

* uªÇP¨ £Sv°À ¤µuø©°À _£ Põ›¯[PøÍ øÁUS® ÁÇUPzøu AÆÁÍõPU Põn C¯»õx. BÚõÀ B¢vµ¨ £Sv°À, A©õÁõø\°¾®, ¤µuø©°¾®, ¤µ®© •Tºzu ÷|µzv¾® v¸©n[PøÍ {PÌzxÁx Esk. ö£õxÁõP, £SÍ©õQ¯ ¤µuø© vvUS B²øÍ Â¸zv ö\´²® (\[Ru) \UvPÒ {øÓ¯÷Á Aø©¢xÒÍÚ.

* ¤µuø©z vv°À ÷µÁv, ÷£Phõ, Á\¢uõ µõP[PÎÀ \[RuzuõÀ CøÓÁøÚ¨ ÷£õØÖÁx Ezu© §øáPÐÒ JßÓõS®. HøÚ¯ µõP[PЮ HØÓøÁ÷¯! CßÖ CøÓÁß \¢{v°À PpöµßÖ £õi ÁÈ£hÄ®.

* £õhz öu›÷¯õº HøÇ ÂzÁõßPøÍ, ÷uÁõµ KxÁõºPøͨ £õh øÁzxa \ß©õÚ® AÎzx, CßÖ CøÓÁøÚ ÁÈ£ku»õ¾®, £» AÝQµP[PÒ QmkQßÓÚ. SÔ¨£õP, \¢uv, \¢uv¯õP G[÷P ]» SøÓPÒ, ÷|õ´PÒ, xߣ[PÒ Á¢x öuõØÖ÷©õ GßÖ Ag_÷ÁõºUS |À» ©Úz öuÎÄ® £›Põµ •øÓPЮ Qmk®.

* £SÍ® GÚ¨£k® ¤µuø©z v¸|õÒ, \[Ru ¥á \UvPÒ |ßS ö£õÇ‘²® v¸|õÒ. £søh¯ ¥á[PÒ £»Ä®, £» ÷Põi ²P[PÍõP ÂsoÀ ªu¢x Á¸® ¥áõm\µ \UvPЮ, £SÍ©õQ¯ ¤µuø© |õÎÀ §ª°ß ö|¸[Q¯ Áõß öÁÎUS Á¸QßÓÚ. CÁØøÓ |ßS QµQzxz u¸® ¤µuø©z vvUPõÚ §øáPÒ {øÓ¯÷Á Esk. CÁØøÓU Pøh¤izuõÀ uø» uø»•øÓ¯õP Á¸® ]» ö£¸® CßÚÀPÒ uo¯ ÁÈ ¤ÓUS®.

* CßÖ AÁµÁ¸US ªPÄ® ¤izu©õÚ EnøÁ ÃmiÀ \ø©zx AÀ»x ö\´¯ øÁzxz uõÝ® Á°Óõµ ©Úz v¸¨v²hß Esk, ¤Ó¸US® uõµõÍ©õP÷Á uõÚ©Îzvh, Cèhõ ¥èh \UvPÒ QµQUP¨ ö£ØÖ AÎUP¨£kQßÓÚ.

* ö£õxÁõP, E»öP[S® EÒÍ AøÚzx ©ÛuºPЮ 55 Á¯x •uÀ AÖ£x Á¯vØSÒ AøÚzx Âu©õÚ Bø\PøͲ® xÓ¢vh ÷Ásk®. CuÚõÀuõß, 55 & 60 Á¯xU Põ»zøu¨ ""£Sͧ®¯®'' GßÖ SÔ¨¤kQßÓÚº. C¢u Á¯vÀ EÒÍÁºPÒ, Psi¨£õP CßÖ & v¸öÁõØÔ³º, S®÷£ìÁµº &÷£õßÓ ¦ØÖ ¼[P \ßÚvPξ®, ÿ£÷h\õî¨, \ØS¸ ÿv¯õPµõá _ÁõªPÒ, £õhPa÷\› ÿµõ©¼[P _ÁõªPÒ, ÿ÷£õhõ _ÁõªPÒ ÷£õßÓ ÷¯õQ¯›ß, ]zuºPÎß, ©íõßPÎß ãÁ\©õvPξ® A¤÷åP, BµõuøÚPÒ, AßÚuõÚzxhß §âzvh ÷Ásk®. CuÚõÀ ÁõÇ“Âß CøÓ°»UPn® öuÎÄ ö£Ó, uUP Ezu©ºPÎß B] QøhUS®.

* CßÖ 80 Á¯xUS ÷©Ø£mh •v¯ÁºPÐhß ©Úuõµ }sh ö|k ÷|µ® AÁºPÒ ©Ú® \¢÷uõå® Aøh²®£i ÷£], AÁºPÐUS Cèh©õÚ EnøÁ, EnĨ £sh[PøÍ AÎzuÀ, AÁºPÒ (|ß •øÓ°À) Bø\¨£kÁøu {øÓ÷ÁØÔz u¸uÀ, ""£sh\õ»¨ ¤z¸UPÎß'' £Çø©¯õÚ •vº¢u B]Pøͨ ö£ØÖz u¸®. CuÚõÀ ¤ÒøÍPÒ G[÷P ußøÚU øP Âmk ÂkÁõºP÷Íõ GßÓ \g\»zxhß ÁõÊ® ö£Ø÷ÓõºPÒ |À» _•P©õÚ wºÄPøÍz u® ÁõÇ“ÂÀ ö£Ó EuÄ®.

* CßÖ 18 A[S»[PÐUS (JßÓøÓ¯i E¯µzvØS) ÷©À EÒÍ ö£›¯ Szx ÂÍUQÀ, 5 •Pz v›PøÍ(£g_z v›, ¦xz xoz v›, uõ©øµz uskz v›, ©g\ÎÀ ÷uõ´zu £g_z v›, ‰ßÖ ¡À v›PøÍa ÷\ºzx øÁzu A´¢uõÁx •UTmk ¡À v›) QÇUS, ÷©ØS, Áh÷©ØS, ÁhUS, ÁhQÇUQÀ vø\PÎÀ øÁzx w£® HØÔ, µõ©õ¯n®, v¸¨¦PÌ, v¸©¢vµ®, ©Põ£õµu®, £õPÁu®, vƯ¨ ¤µ£¢u® ÷£õßÓ ¦µõn[PÎß, CøÓz xvPÎß •uÀ Az¯õ¯zøu, •uÀ £Svø¯ Áõ]zuÀ, £izuÀ, KxuÀ ÷Ásk®. CuÚõÀ £n®, ö\õzxU PnUS Âå¯zvÀ, ö£Ø÷ÓõºPÒ, \÷Põuµ \÷Põu›PÎøh÷¯ HØ£mkÒÍ ¤nUSPÒ wµ EuÄ®.

* CßÖ B»¯[PÎÀ 12 BÌÁõºPÒ, 63 |õ¯ß©õºPÒ, |õßS \©¯U SµÁºPÒ, |õßS \¢uÚõa\õº¯U SµÁºPÎß |õ©[PøÍ (ö£¯ºPøÍ)z uÛz uÛ÷¯ ö\õÀ¼ Kv, AÁºPÒ •ß uø» SÛ¢x Án[Q,

‰» •u»i¯õº •uØ£õu •ØÓi¯õº

Põ»£u® ÷£õØÔU PhÄm ¦»® |õi

£õ»£SÍ©õ´ £Szxß £u® ÷£õu÷©!

GßÖ JÆöÁõ¸ BÌÁõº, |õ¯ß©õº, \¢uõÚõa\õº¯õº •ß £USÁ©õ´ Kv Án[Su»õÀ ©Úøu A›zxU öPõsi¸US® ÷ÁuøÚPÒ uo¯ |ÀÁÈ ¤ÓUS®.

÷©÷»

2.8.2004
v[Pm QÇø©
18B® ö£¸USz v¸|õÒ


* £g\õ[P \õìvµ Ÿv¯õP, ÁõÚ÷Áu \õìvµ Ÿv¯õP Bi ©õu® 18 B® ÷uv¯õÚx £ÀxøÓ ÁÍ® ö£õÈ|õÍõP¨ ÷£õØÓ¨ £kQßÓx. ÁÍ[ öPõÈUS® |õöÍõßÖ ÁõÌUøP°À A›uõP Á¢vh, AuøÚ Bß«P Ÿv¯õP CuøÚ |ßS £¯ß£kzvU öPõÒÍ ÷Ási¯xuõ÷Ú ¦zv\õ¼zuÚ®.

* Aöu¨£i Bi £vöÚmiØS ©mk® AÆÁÍÄ ÁÍ® ö£õȲ® ©PzxÁ® Á¢ux? £vøÚ¢x |õmPÒ öPõshx J¸ £m\® B©õØ ÷£õ», BÖ |õmPÒ öPõsh Põ»zvØS µÂåmP® GßÖ ö£¯º. ÁõÚzxa \¢vµº ÷uõßÔ Áͺ¤øÓ, ÷u´¤øÓ C¸ £m\ Põ»® Á¸® •ßÚº<, BÖ |õøͯ µÂåmPV“PÒ Aø©¢uÚ. CÆÁõÖ J¸ Á¸hzvÀ 60 µÂåmP[PÒ Aø©²®. JÆöÁõßÖ® ÂuÂu©õÚ `›¯ \UvPøÍU öPõsi¸US®.

* Bi©õu¨ ¤Ó¨¤À um]nõ¯Ú A®\z ÷uº¨ £õu QµP \»ÚzøuU öPõÒЮ `›¯ ‰ºzv, um]nõ¯Ú •uÀ ©õuzvÀ £g\ _zvPÒ GߣuõÚ I¢x Âu[PÎÀ ÷©ØöPõÒQßÓõº. •uÀ BÖ |õmPÒ, Cµshõ® BÖ |õmPÒ GߣuõP BPõ\®, Áõ², }º, ö|¸¨¦, ¤¸z BQ¯ IÁøP £g\ µÂåmP §u _zvPøÍ, I¢x µÂåmPU Põ»[PÍõP Bi ©õuzvÀ u® JØøÓz ÷uºa \UPµzvÀ ö£ÖQßÓõº.

* AuõÁx, `›¯z ÷uºa \UPµzvÀ, AøÚzx Bµ[PЮ BPõ\z uÎ, Áõ² ÂÍõP®, ợõz¯®, AUÛ¨ §ºÁ®, §®¯÷µP® BQ¯ I¢x Âu©õÚ _zv¨ §ºÁ[PøÍU öPõsi¸US®. CvÀ ợõz¯® GÝ® ,}º_zv¨ §ºÁ®, á» _zvPµ©õP Aø©QßÓx. CvÀ Bi £vöÚm÷hõk •iÁuõP, BÖ |õmPÐUS, `›¯z ÷uµõÚx, £» ÷uÁá» T£[PÎÀ ¤µõn ÷Põ\® öPõÒQßÓx.

* T£® GßÓõÀ ¦Ûu©õÚ QnÖ GßÖ ö£õ¸Ò. GsnØÓa _¯®¦z u»[PÎÀ, ÷Põ°À ÁÍõPzxÒ, ÁÚ[PÐUSÒ, ©ø»¨ £õøÓUSÒ T£® GÚ¨£k® ¦Ûu©õÚ QnÖ, wºzuU SÍ®, ¦Ûu©õÚ _øÚ Aø©¢xÒÍÚ. . E»P ãÁßPÎß AøÚzxU Põ›¯V“PÐUS® `›¯ß \õm]¯õP C¸¨£uõÀ `›¯U Qµn¨ ¤µPõ\® \ØÖ ©õ\øhQßÓx. CÁØøÓ {ÁºzvUS® ÁÈ•øÓPÐÒ JßÓõPÄ®, ÷©ØPsh ¦Ûu©õÚ ÷uÁT£[PÒ ¯õÁØÔ¾® `›¯z ÷uºa \UPµ¨ £›©õn[PÒ, Bi £vöÚmk AßÖ wºzuÁõ› \UvPøͨ ö£ÖQßÓÚ

* ¤µ£g\zv÷» ªPa ]Ó¢u öu´ÃPU T£[PÒ {øÓ¢u u»÷© ö\ßøÚ &©¨÷£k &TÁ® & uU÷Põ»® ©õºPzvÀ EÒÍ TÁ® u»©õS®. •ØPõ»zvÀ Aئua ]z\UvPÒ {øÓ¢u u»©õ´, ¸zµõm\ ¸m\[PÒ {øÓ¢uuõ´ (CßÖ® J¸ ¸zµõm\ ÁøP ©µ® EÒÍx), {øÓ¢u ""T£®'' Gߣ÷u CßÖ ""TÁ©õ´'' BQ EÒÍx.

* GÚ÷Á, CßÖ §Ä»QÀ AøÚzx }º¨ ¤µÁõP[Pξ® Â÷\å©õÚ á»÷µøPPÒ E¸ÁõQßÓÚ. C¢}÷µõmh[PÒ §ª°ß Ai°À £µ¢x {µÂ, öußøÚ, £øÚ ÷£õßÓ E¯µ©õÚ ©µ[PøͲ®, ©ø»PøͲ® Aøh²®. GÚ÷Á uõ® \«£ Põ»® Áøµ Bi¨ ö£¸UQÀ Põ÷Á›°¾®, P[øP°¾® C¯ØøP¯õP÷Á, uõÚõP÷Á ỨµÁõP® HØ£mk Á¢xÒÍÚ. CßÖ öußøÚ ©µV“PÐUS }º FØÔ, Eµªmk, ÷Áº ©søn ìvµ©õUQ ÷\øÁ ¦›uÀ ªPÄ® Â÷\å©õÚx. \¢uv uøÇUP |ÀB]Pøͨ ö£ØÖz u¸®.

* AøÚzxU ÷Põi á» ÷uÁøuPЮ CßÖ Bi¨ ö£¸USz vÚzvÀ `›¯a \UPµ vƯõªºu¨ ¤µPõ\z u›\Ú® ö£ÖQßÓÚº. Bi¨ ö£¸US GßÓõÀ JÎ, öÁ¨£®, AUÛ¨ ¤µPõ\®, w£®, á» \Uv GÚ AøÚzx÷© £ÀQ¨ ö£¸SÁuõS®. ¸zv BS® \UvPÒ £»Ä® AøÚzxz xøÓPξ® Âìwµn©õP¨ ö£¸S® |õÒ.

* £vöÚmk GßÓ GsnõÚx `›¯ß (1), \Û (8), ö\ÆÁõ´ (9=1+8) BQ¯ ‰ßÖ QµP ‰ºzvPÎß A®\[Pøͨ §sh •UTmk GsnõS®. áõuPzvÀ C®‰ßÔß C¸¨¤hzøuU öPõsk £» áõuPz ußø©PøÍ EnºÂUS® ÷áõvhz xøÓUS ‰ÁõØÖ¨ ¦»® GßÖ ö£¯º (3 x 6). ‰ÁõØÖ¨ ¦Çõ GÝ® u»ÁÇ‘£õk 18 GßÓ Gs÷nõk ö|¸[Q¯ öuõhº¦øh¯x. •UThÀ, £ÁõÛ, P߯õS©› ÷£õßÓ ‰ßÖ BÖ, PhÀ \V“P© ÁÇ‘£õkPЮ Bi 18À ªS¢u ©PzxÁ® ö£ÖQßÓÚ.

* ©Ûu ‰øÍ°À Á»x Põx¨ £Sv A¸QÀ ‰ßÖ Âu©õÚ AªºuU P£õ»U Qµ¢vPÒ Esk. CvÀ JÆöÁõßÔ¾® BÖ ¦» |õÍ[PÒ EÒÍÚ. CÁØøÓ AÆÁ¨÷£õx BUP¨£kzv, ‰øÍø¯ £»® ö£Óa ö\´¯÷Á PõxPÎß ÷©À ©À¼øP, \®£[Q¨ ¦è£[PøÍ øÁUS® ÁÇUP•® Esk.

* CßÖ B»¯[PÎÀ Qmk® ¤µPõ\¨ ¦è£[PøÍU PõvÀ øÁzxU öPõsk ÷Põ°ø» Á»® Á¸uÀ ªPÄ® ]Ó¨£õÚx. S¢v ÷u PºnøÚ¨ ö£mi°À Cmh |õЮ, AuøÚz ÷uº¨£õPß Gkzu |õЮ Bi¨ £vöÚmhõ® vÚ©õS®. Áh£õµuzvÀ í›zÁõ›À íºQø£i GÝ® ¦Ûu©õÚ P[øP¨ £iz xøÓ°À Cø»°À APÀ w£zøu HØÔU P[øP°À ªuUP Âk® vÚ\› P[Põ á»w£ EØ\Á® Ps öPõÒÍõU Põm]¯õS®.
* CßÖ Pºnß ÁÈ£mh, §âzu u»[PÎÀ, _ÁõªUS¨ ¦è£® \õºzv ¦è£¨ ¤µ\õu® ö£ØÖ, PõxPÎÀ øÁzxU öPõsk, 18 •øÓ B»¯zøu Á»® Á¢x Án[Su»õÀ, ö|k[ Põ»©õPz öuõø»¢v¸US® |øP, £zvµ®, uìuõ÷Ááú, Põnõ©Ø ÷£õÚøÁ £ØÔ¯ (|Ø)ö\´vPÒ Qmih |ÀÁõ´¨¦ HØ£k®.

* CßÖ •Êx® ÿí¯UŸÁ ©¢vµ[PøÍ Kxu»õÀ, ©Ó¢x ÷£õÚ •UQ¯©õÚ £õh[PÒ, Âå¯[PÒ |ßS ©ÚvÀ £v¯ EuÄ®.

* Pºnß ÁÈ£mh u»[PÐÒ Jß÷Ó, ÷Põmøh³º ÿGa]À ö£õÖUQ BÖP ]zuº ãÁõ»¯zøu Akzx Á¸® (S÷£µß Bsk, ÁÇ‘£mh) AÇPõ¦› A¸÷P EÒÍ J¸ Qµõ©a ]Áõ»¯zvÀ Pºnß §âzu _¯®¦ ¼[P B»¯©õP EÒÍx. ö£õxÁõP, Czu»zvÀ ÿPõºz¯ ú¯õáúÚ ©¢vµ® Kv ÁÈ£ku»õÀ Põnõ©Ø ÷£õÚøÁ, Põnõ©Ø ÷£õÚÁºPÒ QmihÄ®, CÁØøÓ¨ £ØÔ |Øö\´vPÒ, ÂÍUPV“PÒ QmhÄ® |ÀÁÈ ¤ÓUS®. BÌ¢u |®¤UøP²hß ÁÈ£mk Á¸uÀ ÷Ásk®.

÷©÷»

 

3.8.2004
ö\ÆÁõ´U QÇø©

¦s¯ \Uv÷¯ ©õua \®£Í®

PÊøu°ß öu´ÃP \UvPÒ

 

÷©÷»

4.8.2004
¦uß QÇø©
vvU TmkU P›|õÒ


* P›|õÒ Gߣx •ØÔ¾©õP GuØS÷© uºUP¨£h ÷Ási¯ |õÒ GßÓ uÁÓõÚ Gsn® ©øÓ¢x, µõS Põ» ÿxºUøP §øá ÷£õ». ÿ\ÜìÁµ¸US E›zuõÚ §øáz v¸|õ÷Í P›|õÒ Gߣøu ©ÚvÀ |ßS EÖv¨ £kzvU öPõÒÍ ÷Ásk®. G¢uz vv°À, £m\zvÀ, |m\zvµzvÀ P›|õÒ Aø©QßÓ÷uõ Aøu¨ ö£õÖzx A¢|õÐUS E›¯ \ÜìÁµ §øá •øÓPÒ, £»õ£»ßPÒ Aø©²®.

* CßÖ (÷u´¤øÓa) \xºzv²®, £g\ª²® ÷\º¢x Á¸QßÓ ¦uß QÇø©. `›¯, \¢vµ QµP[PÒ ÷\¸®÷£õx A©õÁõø\ E¸ÁõÁx ÷£õ», _UQµß, `›¯ß, µõS, \¢vµß GßÓÁõÓõP B°µzöumkUS® ÷©Ø£mh £À÷ÁÖ QµP \[P© A©õÁõø\ {¯vPЮ Esk.
* C÷u ÷£õ» Cµsk vvPÒ \[PªUS® ÷£õx® A©õÁõø\ ÷£õ»÷Á vv©õì¯[PÒ HØ£kQßÓÚ. CßÖ ÷u´¤øÓa \xºzv²®, ÷u´¤øÓ¨ £g\ª²® P›|õÎÀ ÷\ºÁx Â÷\å©õÚ ÿ\ÜìÁµ §áõ £»ßPøͨ ö£ØÖz u¸QßÓÚ. CÁØøÓ, CzuøP¯ vv©õì¯zvÀ ©mk®uõß ö£Ó •i²®. Akzu P›|õÎÀ vv©õì¯[PÒ ©õÖ£køP°À §øá •øÓPЮ, £»ßPЮ ©õÖ®.
* ÷u´¤øÓ°À Á¸® \xºzv, \[Ph[PøÍ AÖUQßÓ \[Phíµ \xºzv AÀ»Áõ! _©[P¼zÁ \UvPÒ, PnÁÝUS }sh B²Ò, |À» B÷µõU¯® ÷£õßÓ & ©[PÍ \UvPøÍz ukUQßÓ & w¯ \UvPøÍ öÁÀ» EuÄ® §áõ £»ßPøÍ AÎUP ÁÀ»÷u ÷u´¤øÓ¨ £g\ª §áõ £»ßPÍõS®.

* ÿ\ÜìÁµº B²Ò \Uvø¯ AΨ£uõÀ £g\ª¨ §øáPÒ ‰»©õÚ }sh |À» B²øͨ ö£ØÔh, ÿ\ÛÁõµ ‰ºzv°ß A¸Ð® Qmik®.
P›|õÒ Gߣx P›zxU öPõmkuÀ GߣvÀ Á¸QßÓ P› Gߣvß ö£õ¸ÎÀ Á¸ÁuÀ». ÷Põ¯®¦zyº¨ £SvPÎÀ ÿP›Áµu¨ ö£¸©õÒ ©ØÖ® uªÇPzvß £» £SvPξ® ÿP›¯ ©õoUP¨ ö£¸©õÒ GߣuõP P›|õ© ÁøPz v¸©õÀ ‰ºzvPÒ {øÓ¯÷Á Esk. CÁØÔØS ©[PÍPµ©õP Aºzu[PЮ {øÓ¯
Esk.

*ÿ\øÚì\µ¸UPõP ÿQ¸ènß GkzuÎzuU ÷Põ»÷© P›Q¸èn¨ ö£¸©õÒ GßÝ® ö£¸©õÒ AÁuõµz ÷uõØÓ©õS®. GÚ÷Á, P›|õÎÀ P›Q¸ènß, P›©õuÁº, P›Áµuº ÷£õßÓ P› ÁøP |õ©z v¸©õÀ ‰ºzvPøÍ ÁÈ£kuÀ ªPÄ® Â÷\å©õÚx.

*P›|õmPÎÀ ©¸uõo°À ]Ôx ¦Î, £õUS, G¾ªaø\ ÷\ºzx, øP PõÀ µÀPÒ, EÒÍ[øPPÎÀ •uÀ |õÒ Cµ÷Á Cmk, P¸g ]Á¨¦ {Ó ©¸uõo Ásnzxhß P›|õÎÀ \Û‰ºzvø¯¨ §â¨£x ªPÄ® |ßø© £¯US®.

*ö£sPÐUS ©õ[PÀ¯®, ö|ØÔ •ß ÁQk, uõ¼ BQ¯ ‰ßÔ¾® øÁUP¨£k® S[S©¨ ö£õmkPÒ, øPPÎÀ ÁøͯÀPÒ, PõÀPÎÀ ö©miPÒ, ÷uõk, ‰USzv, Ck¨¤¾® ©oUPmi¾® Põ]U P°ÖPøÍ Ao¢v¸zuÀ & ÷£õßÓøÁ C¯ØøP¯õÚ öu´ÃP ©¯©õÚ µm\õ \UvPÒ BS®. ö£sPÒ G¨÷£õx® CÁØÖh÷Ú x»[P ÷Ásk®.

*©¸uõoUS B²Ò wºP \UvPøͲ®, _©[P¼zxÁ |ÀÁµ[PøͲ® u£v ©P›æÛ ‰»©õP¨ ö£Øxz u¢uÁ÷µ ÿ\ÜìÁµº BÁõº. GÚ÷Á, P›|õÐUS •uÀ |õÒ CµÂ÷»÷¯ ÷©ØPsh ÁøP°À P¸g ]Á¨¦ Ásn ©¸uõoø¯ CmkU öPõsk P›|õÎÀ ¦x ©¸uõo¨ ö£õ¼Ähß ÿ\ÜìÁµøµ Án[SuÀ ªPÄ® Â÷\å©õÚuõS®.

*ÿ\ÜìÁµøµ Án[SÁuØöPßÖ íìu¨ ¤» •zvøµ GßÖ JßÖ Esk. \ÜìÁµøµ ÷|õUQ Áõ´US ÷|µõP øPPøÍU SÂzx, ÿ\ÜìÁµøµ Án[Q. ‰UQß |kÂÀ S¢u øPPÒ C¸US©õÖ øÁzx Cµsk øPPÎß EÒÍ[øP µÀPøÍ \ÜìÁµøµ ÷|õUQ¨ ¤›zx, ¤ÓS Pµ[ SÂzx Án[SuÀ íìu¨ ¤» •zvøµ¯õS®. ¤»® GßÓõÀ ÷uÁ xÁõµ® GßÖ ö£õ¸Ò.

* v¸Á»g_È°À ¤»zxÒ ©øÓ¢u Põ› |vø¯ öÁÎU öPõnºÁuØPõP Hµsh ©P›æ u®ø© Aº¨£ozx¨ §ª¨ ¤»zxÒ ~øÇ¢x u®ø© Bz©¨ £¼¯õPz u¢x Põ›ø¯ «mkz u¢uõº. §÷»õP ©UPÐUPõPz u®ø©z v¯õP® ¦›¢u ©õ•Û°ß ¦ÛuzxÁzøu¨ £o¢x Põ› |v ‰ºzv÷¯ AÁøµ Án[Q «mkz u¢x Á»g _ȯõP |va _Èzxa ö\ßÓ Ch÷© v¸Á»g_È B°ØÖ AÀ»Áõ! Cx {PÌ¢u vÚ÷© Á»g_ÈU P›|õÒ BS®.

* HöÚßÓõÀ, CUP›|õÎÀuõ® ÿ\ÜìÁµ ‰ºzv ¤µ£g\® G[S® EÒÍ Á»g_È ¤Òøͯõº ‰ºzvPøͲ® _ÁõªUS Á»¨ ¦Ó©õ´ A®¤øP A©º¢v¸US® u»[Pξ® (vøµ÷»õUQ) ]Ó¨£õÚ ÁÈ£õkPøÍ {PÌzvÚõº.

* P› GߣuØS ¯õøÚ GßÓ ö£õ¸Ð® Esk AÀ»Áõ. P›•PzuõµõQ¯ Â|õ¯P¨ ö£¸©õß Á»g _Ȳhß ÂÍ[SÁx B²mPõµP \UvPøÍ AÎUP ÁÀ»øu²® SÔ¨£uõS®. BÚõÀ, J¸ ²PzvÀ £» w¯ ö\´øPPøͨ ¦›¢u £»¸US® ÿ\ÜìÁµ ‰ºzv AÝQµí® ö\´uø©¯õÀ Pº© ÂøÚ C¯UPzvÀ £» uh[PÀPÒ HØ£mhÚ. Cx \ÜìÁµøµ²® £õvzvh÷Á AÁº Â|õ¯Pøµ ÷Ásih QµP \g\õµ Ÿv¯õP \ÜìÁµº Â|õ¯Pøµ¨ ¥iUP ÷Ási¯ u¸n® Á¸® GßÖ®, A¨÷£õx Ps Cø©US® ÷|µ Â|õ¯Pz v¸÷©Û 죛\zuõÀ \ÜìÁµ¸US HØ£mh Põ» ÷uõå[PÒ }[S® Gߣøu²® Gkzxøµzuõº. CzuøP¯ xߣ[PÒ AÁøµ CÛ÷¯Ý® ¥iUPõv¸UP, Â|õ¯P¨ ö£¸©õß, \ÜìÁµøµ, P› wºzu \Uvz u»[PÎÀ CøÓ¨ £o ¦›¢x, CøÓÁÝUS •uÀ |õÒ §âUP¨ ö£ØÓ {º©õÀ¯¨ ¦è£[PøÍ BØÔÀ, Ph¼À PøµUS® v¸¨£oø¯ ©õÝh ÁiÂÀ BØÔ Á¸©õÖ £ozuõº.

* CÆÁõÖ \ÜìÁµ÷µ ©Ûu ÁiÂÀ ‰»a _¯®¦ ¼[P ‰ºzvUSa \õºzu¨ ö£ØÓ¨ ¦è£[PøÍ ©Ö |õÒ Põø»°À {º©õÀ¯¨ ¦è£©õPU PøÍ¢x AÁØøÓz uUP wºzuzvÀ PøµUS® A¸m £o¯õØÔ¯ u»[PÎÀ Jß÷Ó S®£÷Põn® A¸÷P ÿ÷Põ÷Ú› µõᦵ® B»¯® BS®. C[Suõ® \ÜìÁµ ‰ºzv, ©øÓz uªÌ÷Áu® KxÁõº ÷£õßÖ £g\U Pa\ ÷Áèi Ao¢uÁµõ´ ‰» ‰ºzvUS BÖ ÷ÁøͲ® §rÀ ÷\ºzx ÁÈ£mk CøÓÁÝøh¯ v¸©nU ÷Põ»U Põm]ø¯¨ ö£ØÔmhõº.

* CuÚõÀuõß ]Á §øá ö\´u \ÜìÁµøµ AÀ»x ]ÁøÚa \ÜìÁµº §âzu B»¯[PÎÀ ÁÈ£kÁuõÀ v¸©nz uh[PÀPÐUSU Põµn©õP C¸US® Á\v CÀ»õø©, AÇS CÀ»õø©, uõÌÄ ©Ú¨£õßø©, FÚ® ÷£õßÓ uh[PÀPÒ |ß•øÓ°À }[Qh, \ÜìÁµ÷µ CøÓÁÝøh¯ B]PøÍ |ÀÁµ©õP¨ ö£ØÖz u¸QßÓõº.

* ÷Põ÷Ú› µõᦵzvÀ CßÖ® \ÜìÁµ¸US ©ØøÓ¯ B»¯[Pøͨ ÷£õÀ PÖ¨¦ ÷Áèi Áìvµ® AoÂUP¨ £hõx, öÁÒøÍ Áìvµ÷© \õºzu¨£kQßÓx.÷©¾® ‰» ‰ºzvUSa \õºzu¨ö£Ö® ¦è£[PÒ ©Ö|õÒ {º©õÀ¯¨ ¦è£©õPU Pøͯ¨ ö£ØÖa \ÜìÁ¸USa \õºzu¨ ö£ÖÁx CU÷Põ°¼ß Â÷\å©õS®.

* ÷\õǦµ® ÿøP»õ\ |õuº B»¯®, ÷Põ÷Ú›µõᦵ®, ö\ßøÚ §¢u©À¼ ÿøÁzwìÁµß ÷Põ°À, v¸|ÒÍõÖ, ©xøµ ©õÁmh® Sa\Þº, £mkU ÷Põmøh A¸÷P ÂÍ[SÍ®, v¸a] A¸÷P v¸¨£mlº ]Áõ»¯zvÀ yoÀ A¸Ò£õ¼US® \ÜìÁµº ÷£õßÓ u»[PÎÀ P›|õÎÀ A¤÷åP BµõuøÚ {PÌzxu»õÀ £Ç ÂøÚPÎÀ Jmi²ÒÍ P›÷uõå[PÒ }[P EuÄ®.£øPø©, S÷µõu®, Â÷µõuzuõÀ HØ£k® ÁÀÂøÚPЮ P›÷uõå[PÎÀ Ah[S®.

÷©÷»

 

5.8.2004
¯õÇU QÇø©
ö\ÀÁ® Á¸® Âu®


* ö\ÀÁ® GßÓõÀ {øÓ¯ £n®, |øP, ö\õzxUPøÍ ©mk® ö£ØÔ¸¨£x GßÖ ö£õ¸ÍÀ». J¸ ©õuU Sk®£ ÁõÌUøP |ßS |h¨£uØPõÚ Á¸©õÚzøu¨ ö£ÖÁx® Th |À» ö\ÀÁ÷© BS®. HöÚßÓõÀ £n® {øÓ¯ C¸¢x, {¯õ¯©õÚ ÁÈ°À £nzøu¨ ö£ÓõÂiÀ, P¸¨¦¨ £n®, Á¸©õÚ Á›, öPõÒøÍ ©ØÖ® v¸mk¨ £¯® GÚ JÆöÁõ¸ {ªh•® HØ£k® vQÀ, £¯®, ©Ú EøÍa\ÀPøÍ AøÚÁ¸® AÔÁº.

* £n®uõß ÁõÌUøP |hzxÁuØS ªPÄ® ¤µuõÚ©õPU P¼²PzvÀ Gsn¨£kQßÓx. Cx \›uõÚõ? {a\¯©õP C¢uU P¸zx® uÁÓõÚ÷u! P¼²PzvÀ G¢u |õmøha \õº¢uÁµõÚõ¾®, G¢u ©uzøua \õº¢uÁõµõÚõ¾® \›, JÆöÁõ¸Á¸øh¯ Á¸©õÚ•® AÁ¸øh¯ ¦so¯ \Uvø¯¨ ö£õÖz÷u Aø©QßÓx.
* J¸ ö\¯ø»a ö\´²® ÷£õx Ax |À»uõ, |À»x AÀ»õuuõ Gߣøu¨ ö£õÖzx, ¦so¯® AÀ»x £õÁ®, A¢u¢uU Põ›¯zv¾®, Põ›¯ Âø;® ÷\ºQßÓx. C¢u Cµsk÷© ÷\µõ©À J¸ Põ›¯® & AuõÁx £õÁ®, ¦so¯® ÷\µõx öu´ÃPU Phø©¯õP ªPÄ® ]µzøu²hß ö\´ÁuõP J¸ Põ›¯® Aø©Áx ªPÄ® Aئu©õÚ, A§ºÁ©õÚ ªaµ Pº©õÁõS®. Cx \ØS¸ÁõÀ ©mk÷© AÀ»x AÁº Bøn¯õP BØÓ¨£k® Põ›¯[PÎÀ ©mk÷© ö£õ¼²®.

* ¦so¯® öÁÖ® ¦so¯©õP C¸¢uõÀ GÆÁøP°À ÷Ásk©õÚõ¾®, |À» ÁÈ°¾®,< w¯ ÁÈ°¾©õP A¨¦s¯® GÆÁÈ°¾® £¯ß£ku¾®, Pøµu¾® Tk®. Aöu¨£i w¯ ÁÈ°²¾©õ ¦so¯® Pøµ²® GßÖ ÷PmPz ÷uõßÖQßÓuÀ»Áõ. J¸ ©Ûuß J¸ uÁøÓa ö\´x Âmk, AuØS›¯ ushøÚø¯¨ ö£Óõ©À u¨¤zuõÀ AÁÛh•ÒÍ ¦so¯ Á\zuõÀ AÁß, A¨÷£õøuUSz u¨¤zuõß Gߣ÷u ö£õ¸ÍõS®. CuØPõP, w¯ÁøÚU Põ¨£õØÓ¨ ¦s¯® £¯ß£kQßÓx Gߣx ö£õ¸ÍÀ». GÆÁõÖ J¸Á›h® EÒÍ £n® |ÀÁÈ°¾®, w¯ÁÈ°¾® ö\»Áȯ»õS÷©õ C÷u ÷£õßÓ÷u ¦so¯® Pøµ²® ÁȲ©õS®.

* GÚ÷Á, ¦so¯® Gߣx |ئso¯ \Uv¯õP ©õØÓ¨ ö£ØÖ |ß•øÓ°À £¯ß£kzx® ÁøP°À Aø©u»õÀuõß Ax µ¯©õPõx PõUP¨£k®. \ØS¸Âß A¸m£õºøÁ°À, |À» CøÓ¨ £oPøÍa \z\[P¨ §ºÁ©õP BØÔ¨ ö£ÖQßÓ ¦so¯÷© |ßS {ø»zx }izx {ßÖ A¸Ð®. Cx÷Á, GÆÁøP°¾® Âøµ¯©õQU Pøµ¯õx |Ø£»ßPøÍz u¸®. \¢uv \¢uv¯õP ¸zv¯õQ²® uøÇzx® {ØS®.

* ¦so¯©õÚx ¦so¯ \Uv¯õP, ¦s¯ |ÀÁµ©õP, ¦s¯ £»ßPÍõP¨ £ÀÁøPPÎÀ ©»º¢x Aئu¨ £»õ£»ßPøÍ A¸ÒQßÓx. ¦so¯ \Uv°ß ãÁuº© \Uv°ß J¸ £[Suõß ©õÝhºPÐUS ÁõÌUøPø¯ |hzxÁuØPõÚ Á¸©õÚ©õP, \®£Í©õP BUP¨ ö£ÖQßÓx.

* ""Cmhx Qmk®'' Gߣx Bß© ö©õÈ. AuõÁx §ºÁ öáß©[PÎÀ, uõÚ uº©©õP AÎzx Á|u ¦s¯ \Uv°À C¸¢xuõß C¨¤Ó°À ÷uøÁ¯õÚ Á¸©õÚ©õP Á¸® Gߣxuõß |õ® AÔ¢x öPõÒÍ £õh©õS®.
* ]zuºPÎß P¸øn¯õÀ \ØS¸ ‰»©õP A¸Í¨ ö£Ö® C¢u {z¯ Pº© {Áõµn¨ £Sv°À, vÚ¢÷uõÖ÷© H÷uÝ® ¤µõ¯a ]zu¨ £›Põµ[PøÍ, uõÚ, uº©[PøÍa ö\´x öPõsi¸UPzuõß ÷Ásk©õ / ÷Ásk÷© GßÖ GsnõwºPÒ. £» A›¯ Bz© Â\õµ¨ £õh[PøÍz u¸ÁuõPÄ®, S¸ §ºÁ©õÚ ÂÍUP[PЮ vÚ\› ÁõÌUøP°À Aø©²®. vÚ•® PõUøPUS, |õ´US, £_ÂØS, §aö\iPÐUS EnÂkuÀ, }›kuÀ ÷£õßÓøÁ uõÚ, uº© {¯v°À CøÁ ÁµÂÀø»! ©ÛuU S»U Phø©÷¯ CøÁ ¯õÄ®! Phø©US Akzu Ezu© CøÓ¨£o÷¯ uõÚ•®, uº©•®! ©ÛuºPÒ £»¸® uõÚ, uº©® ö\´ÁuõP {øÚzxa ö\´x öPõsi¸UQÓ £»Ä÷© Phø©¨ £oP÷Í!

* CßøÓ¯ ¯õÇU QÇø© £g\ª, \èi BQ¯ C¸ ÷Áõmkz vv |õÍõP Aø©¢x ""£õ¢uÁ £»'' ¦so¯ \UvPÎß ußø©ø¯ AÔ¨£uõPÄ® Aø©¢xÒÍx.
AuõÁx, CßÖ •ÊÁx® ¦so¯®, ¦so¯ \Uv, ¦so¯ £»õ£»ßPÒ, ¦so¯ Põ›¯[PÒ GߣuõP¨ ¦so¯zøu¨ £ØÔ ªPa ]Ó¢u •øÓ°À Bz© Â\õµ® ö\´ÁuØPõÚ Â÷\å©õÚ vÚ©õS®.

* ÿ\õP®£› ÷u Bv •u»õP, •uß •u¼À xÍ], ÂÀÁ® ÷£õßÓ ªP •UQ¯©õÚ Â¸m\[Pøͨ £øhUS®÷£õx, CÁØÔß ¦s¯z vµm]PøÍU öPõsk ¦so¯ ¸m\® GßÓ Kº Aئu ¸m\® JßøÓ¨ £øh¨£uØS |À» ÷|µzøuU SÔzuõÒ , Ezvµmhõv |m\zvµzvß CÖv uõµP |õÈøPU Põ»zvß SÔzu Â|õiU Põ»©õÚx, £g\ª & \èi \[P©zvÀ ÷\º¢x ªPa ]Ó¢u PiPõªºu ÷|µ©õP Aø©QßÓx. C¢u Aئu Aªºu Põ» µP]¯zøu Põ»ø£µÁ›hª¸¢x AÔ¢x ÷u BÚ|¢u® öPõshõÒ.

* ªPa ]Ó¢u _£ |m\zvµ[PÐÒ Ezvµmhõv²® JßÓõS®. £g\ª, ]zu ÷¯õP® CÁØÔÀ _£ ©[PÍ \UvPÒ ö£¸SQßÓÚ. Ezvµmhõv°ß {øÓ |õÈU Pøh Â|õi ÷|µzvÀuõß, £g\ª & \èi \[P©zvÀ, J¸ ²PzvÀ \õP®£› ÷u ¦so¯ ¸m\® GßÝ® A›¯ ¸m\zøu¨ £øhzvmhõÒ.

* uß ÁõÌ|õÎß JÆöÁõ¸ Â|õi°¾® |À£Uv, |À§øá, |À» Gsn®, |ØPõ›¯®, |Ø£o, |Øö\´v GßÓÁõÓõP |À»øu÷¯ Gso, |À»øu÷¯ ö\´x ÁõÌQßÓ Kº Ezu©º, ußÝøh¯ JÆöÁõ¸ |À» GsnzvØS®, JÆöÁõ¸ Põ›¯zvØS®, ÷Põi ÷Põi ©h[Põ´¨ ¦so¯ \UvPÒ Â¸zv¯õQ, Ezu© ©P›æ¯õ´, CøÓz uÁzuõÀ BQk®÷£õx AÁº uß ¦so¯ \UvPøÍ GÀ»õ® CøÓÁÝøh¯ v¸ÁiPÎÀ uõøµ Áõºzx Aº¨£ozuõP ÷Ásk®. CøÁ ¯õÄ÷© ¦s¯ ¸m\zvß J÷µ J¸ Cø»¯õPz ÷uõßÖQßÓÚ.

* CÆÁõÖ ÷PõhõÝ ÷Põi ²Pz u÷£õ £»ßPÍõÀ BQ¯ ¦so¯ ¸m\zøu ÿ\õP®£› ÷u EØ£Âzx E»QÀ ]» ¦so¯ ¸m\[PøÍ÷¯ ÷uõØÖÂzx EÒÍõÒ. GÚ÷Á, ¦so¯ ¸m\® ÷uõßÔ¯ |õÒ Cx÷Á!
C¢u ¦so¯ ¸m\ ©µzvß JÆöÁõ¸ Cø»²® ÿ÷PõjìÁµº, ÿ¸zvµ ÷PõjìÁµº, ÿ÷Põi Â|õ¯Pº, ÿ÷Põi •¸Pß ÷£õßÓ CøÓ ‰ºzvPÎß P¸øn Phõm\zuõÀ, ÿ\õP®£› ÷u¯õÀ ÷uõØÖÂUP¨ £mhøÁ¯õS®.

* CÆÁõÖ ¦so¯ ¸m\® ÷uõØÖÂUP¨£mh PiPõªºu ÷|µ® CßÖ Aø©Áx |©US¨ ö£¸® £õUQ¯÷©! Cx J¸ Â|õi ÷uÁ¦s¯ Põ»zvß ÷Põi°À J¸ £[S Aqz xÎ Põ»©õS®. Ca\©¯zvÀ ¦so¯ ¸m\zøuz u›]¨£ÁºPÐUS®, ÿ÷PõjìÁµ ‰ºzv GßÓ |õ©zøu¨ §skÒÍ CøÓ ‰ºzvPÎß \Pìµ |õ©zøu Kv, Aºa]zx A¤÷åP, BµõuøÚ ö\´÷ÁõºUS® ¦so¯zvß £µ¨µPõ\ \Uv Em¦»ÚõP EnºÂUP¨ ö£Ö®, ¦so¯® µ¯©õPõx Põzvh ÁÈPЮ Qmk®.

* GÚ÷Á, JÆöÁõ¸Á¸® uõ® ö£ÖQßÓ ©õuõ¢uµ \®£Í®, Á¸©õÚ® AøÚzx÷© ¦so¯zvß £»õ£»ßPÒ Gߣøu Enº¢vhÀ ÷Ásk®. \®£Í® ÷£õuÂÀø», uõ® EøǨ£ØS® Tku»õP÷Á \®£Í® ö£ÖuÀ ÷Ásk®, EøǨ£ØS HØÓ Fv¯® ö£ÓÂÀø» GßÖ GsquÀ Thõx. \®£ÍzvÀ JÆöÁõ¸ ø£\õÄ® ¦so¯zvß vµm]÷¯ GßÖ Enº¢uõÀuõß JÆöÁõ¸ ø£\õ¾® {øÓ¢v¸US® »m_ª Phõm\zvß ußø© ¦»¨£k®. Cmhx Qmk® GßÓ Bß© ö©õÈø¯ EnºÂUS® ¦so¯z v¸|õÒ Cx÷Á.

* CßÖ ¦s¯ ¸m\zøuz u›]uÀ ö£ÖuØP›¯ £õUQ¯©õS®. ]ÁP[øP ©õÁmh® v¸¨£zyº A¸÷P £mh©[P»zvÀ ¦s¯ ¸m\zvß J¸ ÁøP¯õPU PØ£P ¸m\•®, v¸¨£zyº &]ÁP[øP Cøh÷¯ |°Úõº£mi°À ¦s¯ ¸m\•® u»©µ©õP A¸ÒQßÓÚ. AÝå®, _Áõv |m\zvµ[PÎÀ Ai¨ ¤µum]n©õ´ CÁØøÓ Á»® Á¢x Án[Q¨ £õÀ £õ¯\ uõÚ® AΨ£x JÊUP•ÒÍ \¢uvPøͨ ö£ØÔh EuÄ®.

÷©÷»

6.8.2004
U Q


* C ]< SĮ \vݮ \Q |. \v `h \x mku A\ G GsqQ. \v Q J QPzxhݮ \x AuuU QPa \h \ Q[P HأkQ. C zv, S P A\[Ph Cu, vPPP u Bm] \v zv Sh CSv \P u v zu [P HأkQ. C v [P Hأku A |S En.

* S, Px zvP u Gu ] CUQP Au ] CUS Ax ᯮ \ QP[P \UvP Dzx, QQzx E. Px, b zv [Su, bڮ Gߣx v, zv, A BQ Ӳ \vu Px, \v \[P A \UvP C ĻP sΰ HأkzxQ.

* QP[PUS |m, P Gߣx Ph P P uP EnzxuP UP[P uµ, QP zvPUS |m, P G PU Thx. C G ֮ uzzu vh h[P G֮ GsnwP.

* C SĮ, \vݮ P 9.21oUS zv \u Cu |zv u [P G x[S u h Kxu ]Өhx. Cu ] vP[P CzuP S, \v QPU PiP |zv EuS. Cu C P 9.21 oUS 12 {h[PЮ, 12 {h[PЩP J |P |zvSuU SӢux 24 {h[PUS (J |ǑP) Kv, uP ȣku \uS.

* Cӯ S, \v \v C u n[Qz xvUQ v|S. C APv Cԯ ""u K'' xv | x Kxu | {v Qmh US. u u U u o APvUS u \P| v \UvP Enzuz v|. C SPn & umh & Pzx AP E va` u Bzv ȣku, s P | uzxh ̢vh uUP m\ \UvP Qmk.

* C ]P[P mh &][Pn AP E vUPUSi |P|u ȣku u u[P AP EuĮ. Aux uu ڮ Pix _u, u Pzv uuUS B si oP Bx Czu u u[PS.

* ]zu zv, Bu CP zv P Eha \ kzx. J |mk CUSx B[Q zv \ xP Ah Eh |[P vUPmiUPU Tk. C Eh ]uhu ] A[P u[PЮ Hأk. CuS PP z zv E B[P u]UP sk.

* C Bk, kPUS C Pa \u \i, CP Azx u S zu kzvh.

* C| |P uu zvP n[Q S \v zvP AQPzu ӻ. S b zvP ]u b \UvPͨ Ȳ x vPPQ \v A A QQUS sn zv kzvzuQ. Cu |P uS C vP m_ u° I][ Gڨk I ]z][P P i siUS B[P ȣh sk.

* I][ iU PsiUS [PP C |P vUPmhUSz uکP Azx |, \ | BQ U P ȣmk bPh vE {Ӣx B[P (\ P B, v{ź u B) [PPͨ hzxz uکzx ⨣u, ΰ \ iu u[Pn U PPh ̣PUS z xߣ[P uo | US.

* | PsQ QP zvP A\[P |h Eh[S {Ӣx Gߣu so |hUS QP \[P[P Eh |[P IUh[P Enzxu Aԯ si | Cx.

* b \P, bP, b, bڨ Ǯ b, bڮ \umh P EhPUSz u, u[P Bu b | \UvPͨ z u i. Aux J vڢu֮ C |zu Kv UP Aa]zx ȣmk sk. Cu PhiUPuUS b | \UvP Qmhx [Qk.Cu {zv \Į Cӯ ȣk EuĮ.

 

7.8.2004
\U Q

Avv Avw |

* Avv GߣuS Azu[P Esk. Avv E\ G Aԯu (zPPUS) Enku BS. Cx zUP B]Pͨ z u. J |, v | J vv ix, vv uh[SuP, C vvP Ka \|zvS Ax Avv |Qx. Avv G sku sh Ga \ { xh zu G Ю Esk.

* Cӯ | Avv |! CzuP Avv |mP z P[P Cx zUP Ch ] P[P u[SQں. CuPP, CzuPu Avv |mP oi Avw Bzv Ѻ, z Uvz u[Pξ Auڮ Bu, AQ , P, P Cx A|vP CӢu \ \ BUS |P Qmk. z sh[P u[SUS uP\v Qmku APЮ |S zx.

* Ӣu |, Ӣu uv A Pshkuk {zv kQP. Ӣu | Gݮx J u \u EuSU Pn, B߫P vP, CĻQ uP h v Qmk ߣzv Aqz xz v BS. B, uPzv, EP[S Ӣu | G ''Happy Birth day'' G i, < PU mi, \Um Pkzuk ix kQx. Akzu kP, AԢu, APzu G |S AԢu EӮ, _zuUS, < PU, \UmPz v, v Azx PUP sk, sk PU, \UmAzu x ? HU SǢuPUS Azux AP Bڢuhx |S zx! Ӣu |, Ӣu | G \ AԢuPUS, \v EPUS CۨP AΨu Gu \uzuzu U P i?

* Ӣu | Gߣx C |UQ K Ai Gkzx US | Gߣu \ UPS. EQ Azx P UP C |UQ uu! Ӣu |x hzv Szu uz uv, Gs Pou P Avmh, Ӣu |m\zv |Ю Pzu vu! Ӣu |, Ӣu |m\zv |UPPU Pzv, uu֮, A |m\zv | A |m\zvzvS E u[P ȣku \u { EuĮ.

* uUS Ӣu | Gx Gߣu Aԯ Aԯu HǨ UPUS, | Ӣu | APUSU PU,\Um, , h, \m, \ G U PΨk AUSx, AP Q Qa]u, | US u, u |P |USz v . Cx ""Cmhx QmkuS''.

* Ӣu | , CӢu | vv v\ |P A\UPkQx. CӢuPh hvz vv | A\zxz v\, un, h AzuP sk. hzvS J mk Auz vv v\ Gx, u u Auuz vv CӢu \ \ UPP,
* J C {ӯ {ӯ EnĨ sh[P zx, zUP |PQ Pq C G Aozx n[Q,

* Csk } CP uu P, u P zUPUPPz uz u Csk } CP {ӯ Aڮ, EnĨ sh[P zx,

*
C CPͲ x, ߤ Aԯu HP A zx Esn zu Ax Cx uPzv xPx GU Pv, CP E En EnĨ mh[PUQ, SiUP } mih HPUS Azu, PP Avvz v\ A\Q, Gvu uzv Av sozu |Q

* vz v\ \UvPͲ z u.

*Ӣu | h, Ӣu |m\zvzvS Av Esk. hu֮ Q Szu u |m\zv | mk, Ӣu | G AvPU Psihx, A Ӣu |m\zv |ξ, Auu |m\zv B[P ȣku Ax, vԳ, vhy u[P E |m\zv [P ȣku sk.
* APv B쵩 (vAsn) αh ""Bu Q'' Gݮ ΰmk P, uv |m\zv u,u ȣkPͲ, |P u zvP ȣkPͲ Pu ]ӨuS.

* xP, zUPͲ, Es AvvPͲ AUS uP \UvPU Psh PUPP, _UP. C CS Enzx, } zx zu P zUP B] US.

* va] & Si & Aߤ AP E BvSi P \u A[S B AP E UPUS BvPzv PP]z wzu G . Ava \ u UPP zu Aئu, ( Aԯu) unz wzuz u! P] h ]z u Avw Avv z u[P CxĮ JS. A\, CӢuP uvz vv ֮ g\[Pzv Avv G miUQ |mP, C[S (} Ciݮ, } Pnx) u VP ua \mh zxz un Azvh, zv \ \P AU۰ Px uPڮ Au |\v EuĮ.

* Aئu A\z unz u[P BvSi J. P] h ]z v z m\z u!

8.8.2004
b

zva ^ vzx u |

* C b֮ o \u Th| v 1.12 o Cu |S Pzv PĮ. b Gߣx ` \UvP {Ӣu | Gߣu | |S A. vڢu֮ P ` Euzvx Auu | |zuk uh[Q, `, _UQ, u, \v, \, S, \ BQ H PЮ, Auu QP P ` Eu |zv uh[Q \P .

* CP vڢu֮ Auu Auu QP zv, P BUPa \UvPͨ si. CPz vڢu֮ Q J ` US, J | Ax US أmh J o |U P A ` US bU Q A Q (P 6&7, v 1&2, C 8&9, | i P 3&4) |S P ` PUS uu P Esk. bU Q P BUP \Uv |P Cu, b Pa \, u i mku \u Thx. C Gu mku Thx.

* , b u֮ P ` |P v[P Kv ȣku, ֮ Pm, Azv Ǯ, APzvU R, [PU R |zv \UvP {Ӣu EnĨ mP mk Esk, AuکPĮ Azu Ps ¸zv \ EuĮ.

* b (P AP [P), P, Bvz, ` |n P, ` zv, (va] AP) ` ` |[P Eh u[P / B[P, Ph \x ȣku PUS | Ps \UvPͨ z u.

* u zvPUS U Ps `PĮ, ChU Ps \vPĮ Avx , uPUS U Ps ` \UvPͲ ChU Ps \v \UvPͲ . \ ڮ G J ` |P Esk. u }U Sh _zu, C PP Qn } Czu, C PP \P vUS CP \UQ n, PPmh, x ֮ Chx P zx Bk si Bmh \ CUP[P Pzv, Eh x Chx SvP CUS \P, \ P Ӱ \Uv AUP EuuS.

* B, uPzv \ P P B PĮ AuQ QP. Cua \ Pzv K[P x, Chx P[P Csh Gv Su BS. U P UP EP GxuS U P mk ߣkzxQP. Chx P Ax Gv Su \ P \Uvz uuS. ` SzuP u, C PP Gv u Ps \UvP |S ¸zv \uk, Cu | ¯vP, SԨP Cu, \ |P ukzx h.

* CUS ` zv, zx \UvP {Ӣu B |m\zvzv \g\u, Cӯ ` Qn[P Pzu | {n \UvPͨ ԸUS. Cg\zv E Azx Pa `U P[PUS JΨ P\zuz u ` zv SPn Pg\޺ \ Pzv xQ AP E R ` ` Pj B, Pi ` P\ AЮ vzu BS.

SPn AP E & ]vhx Bzv AЮ
Pi ` P\ zv
ĻP P AzvS Ps \Uv ͮ |S zv

* R ` , & Cµsk vzu[Pξ C u Pu Azv zu _US AP \x, HPUSU SӢux 108 u Fԯ Azv [Pz uکP Azu, Pk Ps |P kUS | {zv Qmk. C PsP vUPmk P |hPz uiU Pskizx AS zx EuP Bh, A ua \ P, Pn vvh | P Qmk. zva ` \UvP ^ vzx u[P R ` , BS.

 

9.8.2004
v[P
x |

* ĻQ |xUP \UvP, |\ \UvPP AU, \U P, u \UvP Pz vQ |! & Jߣu uv, x Pzuk \x A |z v| CxS.

* J |Ю uu \UvPͨ sk. Cu uz[P b gb UP[PP En¨x APv zv uPU Po CUP, ۯ A[P Cu AU]U CӨ \u m] oP JS.
* gbzv GUmUP, UPUP, Aq¯ G ]u \UvP AP. B, |, Q, |m\zv, P, Pn v\U P PP Enzx \Uv A\[P Gzu, Gzu E. C, PPzvS EzuuP 64 P \UvPa ]zuP Szx A
zxں. GvP vP gbzv C En ֮.

* ''Where the present day science ends, there the sacred spiritual science begins! All that happen in this universe are predetermined decisively!''
Aux, gbzv G bzv xUP. Ash \\zv ""|huu, |hP, |hUS!'' C° gbU PskiP Į HP skPUS P Psk, AԢx, [Q! G ]zuPUS Azx Aԯ u! Gx |ک!
Cx b gbP ]zuP, Q, bP, P T!

* EunP, C | PsQ i gb PUP G sqP P BskPUS obsolete G JxUPmk ǯ mP BS. G ]zuPUS Gx vu! UPUS, Azx PUS, CPUS F UP sn, gbڨ hP Au sk.

* PPzvS EzuuP 64 P \UvPUS, Ahh (8 x 8 = 64) Au \UvP G . C Ah ]zvP Gڨk Gmk Pa ]z\UvP Eu Bߩ {P . B Ah ]zvPz uP ߣkzxP Rz u {US BQ kxh, u P u x x k {US BQ k. G Gu va ]z\Uv xPP, uUP S P u sk.

* Jߣx G Gs, Gmk Pa ]zvP, \UvP {U SԨuS. Gu ]z\UvP |z vv xUP, _s _, \zvP Pk { \P.

* J Pzv |zv E\zv x P Ti | Au |z vv uԯ Jߣx Pzu Bu B. x | Gߣu x P | | vv Ti x Pzu A |P, Aͨ Pz u uS.

* hUP uߣk x |m\zvzvS Jߣx P[P Esk. |m\zv[P x, x |m\zvzv Jߣx v\ ȣkP ]Ӣx [SQ. x P Gߣ C P[Pξ Jߣx P[PsP, PP Jߣx \u[PP, Jߣx PP Psh |zvU PkUPP, v, Jߣx {P Eh hi, Jߣx P g\U Pa\ i Aox UQ P B. Gx hz vڮ sh. CP hӮ Ax, uS |US xUP AP US PP u ]Ӣu. G x |Q C uS |UQ z u]x PĮ \uS.

* Jߣx P Psh rUSz x \v G . C x rP Jߣx |P zvPUSa \zxu PĮ \uS. \v Gݮ PS, Jߣx CUPPU Psk, hUSz v\ |UQ PĮ AP P[P |vz (hӮ |v u PĮ \x) w P], Jߣx xP Cx P[P } Jߣu ]Q _x x, CUPP _ zvP 죛]zx \x Ezu {P Ahx y, yUS iP vUPUSzua \ |zv x UQx. ux CVS PS u\ڮ Ӣux Cݮ, Bu Uvh u]USU QmkuS,

* x |, vUPUSzv xUP PĮ \x.
C Jߣx xz x]z wzu mk Av, Esn |ߤx |xUP zvP ȣku &
{ӯ a \Pͨ x P[P AkQ uUP P[Pͨ Į EuĮ. Cu Skzuz uUSQ \Ψ P Cx w z uUP a]zu[P Qmk.

*C |xUPz u\zu Cu, Jߣx B[P xUPz u]zx ȣku,
Pn Pzu G \, Hx \ G Ag] ʮ sPUS | wP Qmk.

* C (SPn AP) Jߣzx , |n zv, |QPz u[P GߣuP & Jߣx \u u[P ȣku, EںP a \P k | US.

* C |uۯ[P UQ,
xUP,] xUP
\w \ xUP |x &

G Kv ȣmk,
\UP \zx G֮PUS Cku, Cx Ax G, Gu i Gkx G u Ȩ, | ikUP | US.

10.8.2004

\U Q

a \Uvz v|

* \UvP ¸zvS | Cx!
o |m\zv Qn zS Ex. u\z vv, zx Au[PU Psh UPx A! (v)P P USa \ PĮ Hu! {, \zx A\[P Enzx \ QPzvS Avv PUS Ezu |Юu C|!

* Pݮ,v vP A! G, C z u QP |S ¸zvQ zx Cx C[Q US |.C AЮ , P ȣku PĮ \x.

* zuzv Azx u CPU P \UvPЮ Esk. PU P, u \U P, s P, U P, AU P GߣuP zx u Pa \UvP u |S US. u Eh u\ UP Esk. P Evu E EӲ Eh u\ UP EӯQ.

* C AUQ Eh Gu [P C, E P, AUUS AoUP sk. G \hzu AU۰ GUS ]Өx.

* uu EQ u[P, z u[P, P u[P, AU u[P Q E. J ] A ]Qa\ , u\, \u A֣mh Th, Ax AU ֮ uzu SUQx. G, zx vP Eh Pzv h E }zu J U. Cu Av \ xP Cx Ti mk ]zu, Bu xP mk H E }zu J U.

* C Eh , BU EP , P C z u[P Ha \ u]zx, xw A\[P, Aux Cmh A\[P Ti v, {UPh, u[P, , u z uکP Azu PĮ \uS. Cu AP, k Csi aP {Ӣx xߣ[P uo US.

* Eh ͮ Cu, u PmkU P Gڨk ^P, SPn, \[Po, \UPo, Pg^ u \ E \{vz u[P E , P ȣh sk.

* C G |, A , U Pmh E z u[P Cx ȣh i, A | uVQ , vzv Czu Eh u\UP _zv EuĮ. CP mPU Ps {ӯ u]zu UQzu Pu C. G C z u u\ڮ | \v EuuS.
* C AЮ Ͳ, P ڲ ȣku | n \UvPͨ h EuĮ. 36 ݮ n \P! J Pݮ, Ю Cu CxĮ ]Өu!
* vAsn Pg] \a \v A shzv Cx An\zv u\P u\[P Qmk. zx PkPЮ u Ch Cx! C[S un Azu, P CUSx AP G CvUQ \P w US.
* zuzv Azx u & SԨP Eh |[P kzx & zx u (u\U) P \UvPЮ {ӢvUS. J CӢu Ah Eh Ch[Pξ E zx UP ӯP }[Q Ah sk. u P ku u PĮ Piکx. Cx AUUS Gmhu \zvS. G u | zv Ga \US FuP, \h Gmh uzu AԲ zxں. FP, Eh Gu Sv \P P G AԢx, AuS u[P, Cu zx |mPξ ڸ, uUP \h[SP, P Bh sk.

* \hzvS \ uPڮ B߫P vP Hئhx A. Cv zu \[P Hأk. AԢu, Aԯ, Skzv GUPݮ \ uPڮ BQ C, APh u\UPЮ Cڕ \P kmk CUPx. CuPP, u\u zv B[P APUPP si, CӢuP AuuU Szuz vv u[P \u Auڮ \x sk.

* u[P Ehzu Azu[P Esk. Cx P uU SUS ]ڕ BS. AuzvPP GUP u[PP EhUPkQ Au ASU P n Ah. C z u[P ]u P Ehzu u u {zvUS |S EuĮ. P \P Esnx, Sa]P CUQ u[P w EuĮ.

 

11.8.2004 To 20.8.2004 | 21.8.2004 To 31.8.2004